Not logged in : Login

About: Corinthian order     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatOrdersOfColumns, within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

The Corinthian order (Greek Κορινθιακός ρυθμός, Latin Ordo Corinthius) is the last developed of the three principal classical orders of ancient Greek and Roman architecture. The other two are the Doric order which was the earliest, followed by the Ionic order. When classical architecture was revived during the Renaissance, two more orders were added to the canon: the Tuscan order and the Composite order. The Corinthian, with its offshoot the Composite, is the most ornate of the orders. This architectural style is characterized by slender fluted columns and elaborate capitals decorated with acanthus leaves and scrolls. There are many variations.

AttributesValues
type
sameAs
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:abstract
 • A ordem coríntia começa a ser utilizada no século IV a. C. como uma evolução estilizada da ordem jónica. As suas proporções são, igualmente, esbeltas e elegantes, o fuste decorado com caneluras semicilíndricas, mas o capitel apresenta uma decoração exuberante com folhas de acanto, coroadas por volutas jónicas. O entablamento e o frontão também apresentam motivos decorativos.Esta ordem integra-se no espírito mais ornamentista que caracterizou o século IV a. C. e viria a ser muito apreciada pelos Romanos que a expandiram por todo o Império.
 • L'ordre corinti és un dels tres ordres clàssics de l'arquitectura grega (els altres dos són el dòric i el jònic). És molt esvelt i es caracteritza per un capitell en forma de campana invertida adornat amb dues o tres fileres de fulles d'acant i quatre volutes petites angulars a la part superior. La resta de característiques són molt paregudes a les de l'ordre jònic. L'origen aquest estil es troba a la Grècia clàssica, però ha estat heretat durant el temps, com en Roma, el renaixement, el barroc o el neoclassicisme i bona mostra d'això s'observa en la Maison Carrée de Nimes, el Panteó de Roma o en la façana del Congrés dels Diputats o del Museu del Prado de Madrid.
 • 코린토스 양식은 도리아 양식과 이오니아 양식과 함께 고대 그리스의 주범 양식 중 하나이다. 기원전 5세기 중엽부터 4세기 중엽에 걸쳐서 코린토스 양식도 생겨났다. 코린토스 양식은 이오니아 양식의 일종의 변형이라고 보아도 좋다. 코린토스식 기둥머리의 유품으로서 가장 오래된 것은 바사이의 아폴론 신전 유적(遺跡)에서 발견된 한 보기이다. 이 기둥머리는 정규의 아칸투스 잎의 꾸밈이 아니다. 그러나 의심할 것 없이 코린토스식 기둥머리이다. 기원전 400년 경에 세워진 델포이의 원당(圓堂)은 그 외부에는 20개의 도리아식 기둥이 있고, 내부에는 10개의 코린토스식 기둥을 세우고 있었다. 유물에 의하여 복원된 코린토스식 기둥머리를 보면 바사이의 선례와 비슷하다. 거꾸로 세운 종 모양의 형태의 중심에 빈 곳이 많고, 애버커스 바로 밑에 커다란 팔메트가 장식되어 있다. 마주보는 두 소용돌이 모양은 바사이의 경우와 같아 낮은 위치에 나타나 있다. 그러나 델포이의 기둥머리에 있어서는 소용돌이 모양이 재차 감아 올려지고, 애버커스의 모퉁이를 떠받치는 고사리 모양의 소용돌이에 연결하고 있다. 코린토스식 기둥머리가 충분히 발전한 형식은 에피다우로스의 원당(기원전 360∼330년?)이나 아테네의 유명한 의 기념비(기원전 334년경)에 더욱 잘 나타나 있다. 전자는 그 주위에 26개의 도리아식 기둥이 둘러싸고, 내부에 14개의 코린토스식 기둥을 가지고 있었다. 그 코린토스식의 기둥머리는 밧사이나 델포이의 보기와 달라서, 화려한 형성과 정교한 기술을 보이고 있다. 리시크라테스 기념비는 현존하는 코린토스식 기념비 중에서 가장 오래 되었고 또 가장 아름답다. 그리스 건축에 관한 한, 코린토스 양식은 그다지 중요한 역할을 하지 못했다. 이 양식은 그리스가 로마의 지배 아래에 속하기까지는 충분한 발전을 이룩하지 못했다. 기원전 4세기 말경, 마케도니아의 위세 아래에 이오니아에 있어서 코린토스 양식이 비교적 자유로이 응용되었다고 해도, 이 양식만으로 된 중요한 신전의 건축은 드물다. 코린토스 양식은 로마인에게 계승되어서 그들의 호사스런 취미에 맞추어 다시 화려하고 매우 정교한 것으로 만들어지게 되었다. 아테네의 (제우스 올림피오스 신전)이 로마의 건축가 에 의하여 페이시스트라토스 시대의 옛 부지에 다시 건축될 때에 새로운 코린토스 양식이 쓰였다. 공사가 시작된 것은 기원전 176∼기원전 165년경이다. 그러나 작업이 중단되어 완성을 보는 데에 이르지 못했다. 아우구스투스 황제 시대에 재차 공사를 계속했으나, 완성된 것은 기원후 120∼130년경, 즉 하드리아누스 황제 때의 일이다.
 • Korintský řád je jeden z klasických architektonických stylů starověkého Řecka. Promítl se ale i do egyptských chrámů v době dobytí cca 330 př. n. l. až 28 př. n. l. Korintský řád dosáhl větší obliby až ve starověkém Římě.
 • Korintisk ordning är en kolonnordning som skapades i Aten under 400-talet f.Kr. I de äldsta exemplen skiljer den sig från den joniska endast genom akantuskapitälet. I sin normativa arkitekturteori nöjer sig Vitruvius med att beskriva enbart kapitälet, eftersom den korintiska ordningen inte har några särskilda regler för kornischen och de andra delarna. Under senromersk tid fick det korintiska entablementet dock en mycket speciell karaktär. Det korintiska kapitälet har enligt Vitruvius fått sin form av skulptören Kallimakos, som vid ett tillfälle inspirerats till detta då han ovanpå en korintisk flickas grav noterade en korg med leksaker, övertäckt av en stenskiva (abakus), omslingrad av vild akantus. Från början, i den grekiska arkitekturen, skall den korintiska ordningen främst ha förekommit i interiörer. I den romerska arkitekturen blev den dock den vanligaste av de klassiska kolonnordningarna, en position som den behöll under såväl medeltiden som renässansen. Också under barocken föredrogs den framför de andra, enklare och mindre utsmyckade ordningarna. Ett berömt exempel på den korintiska ordningens användning är Dioskurernas tempel (Castor och Pollux-templet) på Forum Romanum i Rom.
 • 科林斯柱式(Corinthian Order)源于古希腊,是古典建筑的一种柱式。它的比列比爱奥尼柱式更为纤细,柱头是用茛苕(Acanthus)作装饰,形似盛满花草的花篮。相对于爱奥尼柱式,科林斯柱式的装饰性更强,但是在古希腊的应用并不广泛。雅典的宙斯神廟采用的正是科林斯柱式。
 • Porządek koryncki – jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji. Rozwinął się jako odmiana porządku jońskiego na przełomie V i IV w. p.n.e.
 • النظام الكورنيثي (بالإنجليزية: Corinthian order)‏ هو أحد الأنظمة الكلاسيكية الثلاثة من العمارة الكلاسيكية. الآخران هما النظام الدوريسي والنظام الإيوني. مع إحياء العمارة في عصر النهضة برز نموذجان آخران هما النظام التوسكاني والنظام المركب.
 • El orden corintio es el más ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos, se caracteriza por la decoración vegetal compuesta de hojas de acanto adquiriendo una forma curva. El arquitecto romano Vitruvio del siglo I a. C. en su obra De architectura atribuye su creación a Calímaco en el siglo V a. C. mediante un mito. El primer uso conocido de un capitel corintio data del año 427 a. C. en Bassæ, una antigua ciudad de Arcadia. Esencialmente es similar al orden jónico, del que difiere básicamente en la forma y tamaño del capitel. Una de las construcciones más destacables ejecutadas según las pautas estilísticas del orden corintio es el monumento de Lisícrates en Atenas, levantado hacia el año 334 a. C. Se caracteriza por las siguientes peculiaridades: * La columna va dotada de basa. Se trata de una pieza de apoyo compuesta por tres molduras: dos boceles circulares o medios toros y una escocia intercalada entre ambos que puede ir adornada por unos listeles. En ocasiones, esta basa apoya a su vez sobre un plinto, pieza prismática de planta cuadrada de poco espesor. * El fuste es de sección circular y presenta un ligero éntasis. Está acanalado por 24 estrías separadas entre sí por finos filetes longitudinales. El tamaño total de la columna suele ser de veinte módulos y el del propio fuste de dieciséis y dos tercios. * El capitel es el elemento más representativo de este orden y se reconoce por su apariencia de campana invertida o cesta de la que rebosasen las hojas de acanto, cuyos tallos dan lugar a una especie de volutas o espirales (caulículos) en las cuatro esquinas. * El entablamento mide generalmente un quinto del orden total. Está formado por: * El arquitrabe, que se muestra usualmente descompuesto en tres bandas horizontales superpuestas y escalonadas (fasciae). * El friso es una banda continua (sin metopas ni triglifos) adornada con una sucesión de figuras en relieve. Carga directamente sobre el arquitrabe. * La cornisa coronada por el alero forma un saledizo que generalmente cuenta con una moldura de tipo cimacio.
 • Коринфський ордер — один з трьох ордерів давньогрецької або архітектури. Два інших — доричний ордер, який був найбільш раннім, його більш витончений наступник, іонічний ордер. Коли класична архітектура, під час епохи Відродження, отримала друге відродження, ще два ордени були додані до канону, тосканський ордер та композитний ордер. Характерною особливістю цього ордера є капітель, схожа на дзвін і покрита стилізованим листям аканта. Висота дорівнює 20 модулям, діаметр становить 1/10 частина висоти. Типовий приклад коринфського ордеру — висока колона з базою, стовбуром, прорізаним канелюрами. Декорована у два ряди пишним візерунком листків аканта. По кутах капітелі — 4 великі волюти, посередині кожного боку — по 2 малі волюти й квітка. Абак має увігнуті боки, підтримувана чотирма великими та чотирма малими завитками спіральної форми. На відміну від карнизів у доричного і іонічних ордерів, які під нахилом, дахи у коринфського ордеру зазвичай плоскі. Вважається, що коринфський ордер виник у другій половині V ст. до н. е., в архітектурі епохи еллінізму і Стародавнього Риму. Найдавніша капітель, виконана у коринфському ордері, була знайдена на археологічні ділянці в Бассах, і датується 427 роком до н. е. Найкращими прикладами цього ордеру є пам'ятника Лісікрата та храм Зевса Олімпійського, що в Афінах.
 • L'ordre corinthien est le dernier des trois ordres architecturaux grecs, dont le caractère est surtout déterminé par une grande richesse d’éléments et un chapiteau décoré de deux rangées de feuilles d’acanthe. Si la forme évasée et la décoration végétale qui caractérisent le chapiteau corinthien firent leur apparition en Égypte, en Assyrie et dans d'autres contrées d'Orient, avant d'être adoptées par les Grecs, ceux-ci ont le mérite d'avoir épuré et enrichi les types préexistants, ainsi que de les avoir appliqués à un nouvel ordre d'architecture. Les chapiteaux de l'île de Théra peuvent être considérés comme étant la forme la plus ancienne.
 • Ceann de 5 phríomhord na hailtireachta clasaicí, le stoic chuisleannacha shainiúla agus mullaigh acantais mhaisithe. Ceapadh san Aithin sa 5ú céad RC é, forbraíodh níos déanaí sa Róimh, agus úsáideadh go forleathan i dtréimhse na hAthbheochana.
 • Ordo Korintus adalah orde arsitektur klasik yang paling akhir dikembangkan dalam tradisi arsitektur Yunani dan Romawi. Dua ordo lainnya adalah ordo Doria yang tertua, dan kemudian ordo Ionia. Ketika arsitektur klasik dibangkitkan kembali pada masa Renaisans, dua ordo lain ditambahkan, yaitu dan . Ordo Korintus, dan ordo turunannya; ordo campuran (komposit), disebut sebagai ordo yang paling rumit hiasannya, dicirikan dengan kolom yang bergalur dan kapital rumit yang dihiasi pola gulungan daun . Terdapat banyak variasi ordo ini. Nama "Korintus" berasal dari kota Yunani Korintus, meskipun gaya ini memiliki model tersendiri pada praktik arsitektur Romawi, mengikuti kecenderungan yang dipengaruhi Kuil Mars Ultor di (sekitar 2 M). Gaya ordo ini digunakan pada bangunan di Galia selatan, Nîmes dan kuil podium di Vienne. Contoh utama lainnya adalah ordo rendah di Basilika Ulpia dan gerbang pelengkung di Ancona (keduanya berasal dari era pemerintahan Trajan, 98–117 M) "" (dibangun kembali pada masa kuno akhir, tetapi memiliki asal mula abad ke-2 M), serta "Kuil Bacchus" di Baalbek (sekitar 150 M).
 • De Korinthische orde is de jongste van de drie bouworden van de oud-Griekse architectuur, volgens overlevering gecreëerd door de beeldhouwer Callimachus. Vooral in het Romeinse tijdperk kende deze orde een grote verspreiding. De Korinthische orde komt met name voor in Klein-Azië.
 • コリント式(コリントしき)は、古代ギリシア建築における建築様式(オーダー)のひとつであり、ドーリア式、イオニア式と並ぶ3つの主要なオーダーに位置づけられる。
 • Кори́нфский о́рдер — один из трёх классических архитектурных ордеров Древней Греции и Рима, наряду с ионическим и дорическом ордером. Характерной особенностью коринфского ордера является необычная капитель, воспроизводящая мотив колокола, или корзины — калафа (греч. κάλαθος — корзинка, чашечка цветка), украшенной стилизованными листьями аканта.
 • Ο Κορινθιακός ρυθμός είναι ένας από τους τρεις ρυθμούς της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και είναι ο μεταγενέστερους από αυτούς. Οι κίονες χαρακτηρίζονται από κιονόκρανο που αποτελείται από υψηλό έχινο ("κάλαθος") και τον άβακα. Ο "κάλαθος" περιβάλλεται από μια ή δύο σειρές φύλλων ακάνθου (βλ. Βικιθήκη) και έλικες που φυτρώνουν μέσα από αυτά. Τέσσερις από αυτούς τους έλικες, οι υψηλότεροι, καταλήγουν και ταυτόχρονα υποστηρίζουν τις τέσσερις γωνίες του "άβακα". Ο Κορινθιακός ρυθμός μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως εξέλιξη του Ιωνικού λόγω αυτών των ελίκων. Ο ρυθμός αυτός αποτελεί τον πιο διακοσμητικό από τους τρεις και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στους ρωμαϊκούς χρόνους με ποικιλία μορφών.
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3320 as of Jan 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software