Not logged in : Login

About: ResearcherID     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Symbol106806469, within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

ResearcherID is an identifying system for scientific authors. The system was introduced in January 2008 by Thomson Reuters Corporation. This unique identifier aims at solving the problem of author identification and correct attribution of works. In scientific and academic literature it is common to cite name, surname, and initials of the authors of an article. Sometimes, however, there are authors with the same name, with the same initials, or the journal misspells names, resulting in several spellings for the same authors, and different authors with the same spelling.

AttributesValues
type
sameAs
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:abstract
 • ResearcherID és un sistema d'identificació d'autors científics. Va ser introduït el gener de 2008 per Thomson Reuters. Aquest sistema intenta solucionar el problema de la identificació d'autors. En la literatura científica, és comuna citar el nom, cognom i inicials dels autors d'un article. No obstant això, hi ha casos de diversos autors amb el mateix nom o les mateixes inicials, o de publicacions que cometen errors en introduir els noms, la qual cosa dona lloc a diverses grafies per a un mateix nom, o diferents autors amb una sola grafia. A la pàgina web de ResearcherID, es demana als autors que enllacin el seu identificador als seus propis articles. D'aquesta manera, poden mantenir la seva llista de publicacions actualitzada i en línia. Així, és possible obtenir l'obra completa d'un autor, ja que no totes les publicacions estan indexades per Web of Science. Això té particular rellevància en el cas d'investigadors en camps que utilitzen predominantment articles de conferències revisades per experts (ciències de la computació) o que se centra en la publicació de llibres i capítols (humanitats i disciplines pertanyents a les ciències socials). L'ús combinat de l'identificador d'objecte digital (DOI) amb el ResearcherID permet una associació única entre autors i articles científics. Pot utilitzar-se per vincular investigadors amb assajos registrats o per identificar a altres col·laboradors que treballin en el mateix camp. ResearcherID ha estat criticat per ser comercial i propietari, encara que també ha estat elogiat com «una iniciativa que aborda el problema comú de la identificació errònia d'autors». Thomson Reuters ha permès l'intercanvi de dades entre el seu sistema ResearcherID i ORCID.
 • 리서처ID(ResearcherID)는 학계 저자들을 위한 식별 시스템이다. 이 시스템은 2008년 1월 톰슨 로이터가 선보였다. 이 고유 식별자는 저자 식별 문제를 해결하고 작품의 올바른 속성 공개를 목표로 한다. 학술 문헌에서 이름과 성, 문서 저자의 이니셜을 언급하는 것은 흔한 일이다. 그러나 동명의 이름, 동명의 이니셜, 아니면 저널에 철자가 잘못된 이름이 있는 저자가 있으며 이로 인해 같은 이름의 다른 저자, 동일 저자의 다른 이름이 등장하게 된다. 연구자들은 리서처ID를 사용함으로써 올바른 속성 공개를 위해 출판 작품을 주장하고 고유하고 영속적인 리서처ID 번호를 이 작품에 연결시킬 수 있다. 이러한 방식으로 자신들의 출판물을 온라인으로 최신화할 수 있다. 디지털 객체 식별자와 리서처ID를 함께 사용하면 저자와 연구 문헌들의 고유한 연결이 가능해진다. 연구자를 등록된 시험에 연결시키거나 같은 연구 분야의 동료와 협업자들을 식별하는데 사용할 수 있다.
 • ResearcherID は科学界の学術論文執筆者の典拠管理システム。
 • ResearcherID är ett identifikationssystem för vetenskapliga författare. Systemet introducerades i januari 2008 av Thomson Reuters. ResearcherID har som mål att lösa problemen med personidentifikation av författare av vetenskapliga artiklar. Inom vetenskapliga publikationer är det vanligt att återge artikelförfattarens namn, efternamn och initialer. Ibland händer det dock att flera författare har samma namn, samma initialer, eller att tidskriften stavar namnet fel vilket resulterar i att samma författare kan få sitt namn stavat på en rad olika sätt, och olika författare kan på samma sätt ha samma stavning. På webbplatsen för ResearcherID tillfrågas författaren om att länka sitt ResearcherID till sina egna artiklar. På detta sätt kan de också hålla sina publikationer dagsaktuella och online. ResearcherID har kritiserats för att vara för kommersiellt och upphovsrättsskyddat, men har också prisats som "ett initiativ gällande det vanliga problemet med författaridentifikation". Thomson Reuters har gjort det möjligt utväxla data mellan dess ResearcherID-system och ORCID, och vice versa.
 • ResearcherID é um sistema de identificação de autores científicos. Foi introduzido em janeiro de 2008 por Thomson Reuters. Este sistema trata de resolver o problema da identificação de autores. Na literatura científica, é comum citar o nome, apelido e iniciais dos autores de um artigo. No entanto, há casos de vários autores com o mesmo nome ou as mesmas iniciais, ou de publicações que cometem erros ao introduzir os nomes, o que dá lugar a várias grafias para um mesmo nome, ou diferentes autores com uma sozinha grafia. Na página site de ResearcherID, pede-se aos autores que liguem o seu identificador a seus próprios artigos. Desta maneira, podem manter sua lista de publicações atualizada e em linha. Assim, é possível obter a obra completa de um autor, já que nem todas as publicações estão indexadas pela Web of Science. Isto tem particular relevância no caso de pesquisadores em campos que utilizam predominantemente artigos de conferências revisados por pares (ciências da computação) ou que se centram na publicação de livros e capítulos (humanidades e disciplinas pertencentes às ciências sociais). O uso combinado do identificador de objeto digital (DOI) com o ResearcherID permite uma associação única entre autores e artigos científicos. Pode utilizar-se para vincular pesquisadores com ensaios registados ou para identificar a outros colaboradores que trabalhem no mesmo campo. ResearcherID tem sido criticado por ser comercial e proprietário, ainda que também tem sido elogiado como «uma iniciativa que aborda o problema comum da identificação errónea de autores». Thomson Reuters tem permitido o intercâmbio de dados entre seu sistema ResearcherID e ORCID.
 • ResearcherID – глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Thomson Reuters. Пізніше сервіс став власністю Clarivate Analytics. ResearcherID дозволяє: * Створити профіль вченого (з поєднанням різних варіантів написання прізвища латиницею). * Сформувати перелік власних публікацій (як проіндексованих у Web of Science™ Core of Science, так і тих, що не увійшли до неї). * Визначити власні наукометричні показники (індекс цитованості, індекс Гірша). * Асоціювати свій профіль з ORCID. * Здійснювати пошук вчених (груп) за темою досліджень та створювати запрошення до співпраці. * Доступна інтеграція з популярною системою управління бібліографічною інформацією . Система була запроваджена в січні 2008 року компанією Thomson Reuters. Цей унікальний ідентифікатор спрямований на вирішення проблеми ідентифікації автора. У наукових публікаціях часто вказують ім'я, прізвище та ініціали авторів статті. Іноді, однак, існують автори з тим же ім'ям, з тими ж ініціалами, або надруковане в журналі ім’я може містити помилку, що призводять до кількох варіантів написань імені одного автора, або однакового написання імені і прізвища різних авторів. На вебсайті бази даних автори мають можливість самостійно пов'язати свої свої статті з власним профілем. Завдяки цьому, зокрема, вони також можуть зберігати свій список публікацій в актуальному стані та в режимі онлайн. Таким чином, можна створити вичерпний перелік доробку автора, оскільки не всі публікації індексуються у базі даних Web of Science. Комбіноване використання ResearcherID і Цифрового ідентифікатора об'єкта дослідником дозволяє отримати унікальну асоціацію авторів і наукових статей. ResearcherID можна використовувати для зв'язування дослідників із зареєстрованими клінічними випробуваннями, або пошуку колег та співробітників в певній галузі досліджень. ResearcherID критикують за те, що він є комерційним інструментом і належить приватній компанії, водночас відмічають, що він являє собою ініціативу, "призначену для вирішення поширеної проблеми неправильної ідентифікації авторів" . Між ORCID та ResearcherID є можливість синхронізувати дані профілю та переліки публікацій.
 • ResearcherID (от англ. Researcher Identification, (читается Рисёчер Aй Ди, означает Идентификатор исследователя) — международная идентификационная система, позволяющая создать уникальный профиль исследователя, содержащий сведения о его научных публикациях и их истории. В настоящее время является собственностью Clarivate Analytics. Имеет следующий общий вид: A-123-2015, где A – литера латинского алфавита, 123 – значения от 001, до 999, 2015 – год регистрации идентификатора.
 • معرف الباحث (بالإنجليزية: ResearcherID)‏ هو نظام تعريفي للمؤلفين العلمين، تم تقديم النظام في يناير 2008 من وبواسطة وكالة المعلومات تومسون رويترز، ويهدف هذا المعرف الفريد في حل مشكلة تحديد هوية الكاتب. في الأدبيات العلمية من الشائع ذكر الأسم واللقب والأحرف الأولى من المؤلفين من مقال، في بعض الأحيان يكون هناك من الكتاب الذين يحملون نفس الاسم مع نفس الأحرف الأولى أو يكون هناك خطأ في تهجئة الأسماء في مجلة أو صحيفة، مما يؤدى للعديد من أخطاء الهجاء باسم نفس الكتاب والمؤلفين المختلفين . على موقع ريسرشر أي دي (معرف الباحث) يطلب الكتاب ربط مقالاته مع معرفه الخاص researcher id ، وبهذه الطريقة يستطيع الكتاب المحافظة على قوائم منشوراتهم محدثة أول بأول، وبالتالي يمكن إعطاء نظرة شاملة عن الإنتاج للمؤلف الكلي، حيث أنه لا يتم فهرسة جميع المنشورات التي على شبكة الإنترنت على خدمة شبكة العلوم . الدمج بين معرف الوثيقة الرقمي و معرف البحث يسمح للجمع الفريد للمؤلفين والمقالات العلمية، وهذا يمكن أن يستخدم لربط الباحثون مع زملائهم وأقرانهم علميا والمتعاونين في نفس مجال البحث . وقد إنتقد معرف البحث لكونه امتلاكي،ولكنه أيضا تم الإشادة به لمبادرته للتصدي للمشكلة المشتركة لعدم التعرف على هوية الكتاب، وكالة طومسون رويترز مكنة تبادل البيانات بين نظامها معرف البحث وبين نظام هوية مفتوحة للباحثين والمساهمين (ORCID) والعكس بالعكس
 • 研究员ID(ResearcherID)是一个识别学术作者的身份系统。此系统于2008年1月由汤森路透(Thomson Reuters)公司推出。 此唯一性标识符旨在解决作者识别的问题。在科学文献中通常引用文章作者的名字、姓氏以及首字母。但在有些时候,会出现同名的作者,或者因错拼等原因而导致一个作者使用了多个名称。 ResearcherID的运作方式是,作者在ResearcherID网站上用自己的ResearcherID链接自己的文章。通过这种方式,作者可以保持其发表列表在网上的更新。这也能保证输出作者成就的综合视图,因为并不是所有出版物都会被索引。这对于主要使用经同行評審的会议文章(如计算机科学)或着重于出版物或书籍章节(如社会学科和人文学科)的领域尤为重要。 结合数字对象识别符(DOI),ResearcherID可以使作者与科学文章唯一性关联。它可以用于链接研究人员,以及识别同一研究领域中的同事和合作者。 ResearcherID被批评为商业性和专有限制,但也被称赞为“解决作者含糊这个常见问题的一个倡议”。 汤森路透已使ResearcherID系统与ORCID系统双向交换数据。
 • ResearcherID is an identifying system for scientific authors. The system was introduced in January 2008 by Thomson Reuters Corporation. This unique identifier aims at solving the problem of author identification and correct attribution of works. In scientific and academic literature it is common to cite name, surname, and initials of the authors of an article. Sometimes, however, there are authors with the same name, with the same initials, or the journal misspells names, resulting in several spellings for the same authors, and different authors with the same spelling. Researchers can use ResearcherID to claim their published works and link their unique and persistent ResearcherID number to these works for correct attribution. In this way, they can also keep their publication list up to date and online. The combined use of the Digital Object Identifier with the ResearcherID allows a unique association of authors and research articles. It can be used to link researchers with registered trials or identify colleagues and collaborators in the same field of research. In April 2019, ResearcherID was integrated with Publons, a Clarivate Analytics owned platform, where researchers can track their publications, peer reviewing activity, and journal editing work. With ResearcherID now hosted on Publons researchers can keep a more comprehensive view of their research output and contributions in one place. This is particularly important for researchers in fields that predominantly use peer-reviewed conference articles (computer science) or in fields that focus on publishing books and chapters in books (humanities and disciplines in the social sciences). ResearcherID and Publons are also integrated with Web of Science, and ORCID, enabling data to be exchanged between these databases. ResearcherID has been criticized for being commercial and proprietary, but also praised as "an initiative addressing the common problem of author misidentification".
 • ResearcherID es un sistema de identificación de autores científicos. Fue introducido en enero de 2008 por Thomson Reuters. Este sistema trata de solventar el problema de la identificación de autores. En la literatura científica, es común citar el nombre, apellido e iniciales de los autores de un artículo. Sin embargo, hay casos de varios autores con el mismo nombre o las mismas iniciales, o de publicaciones que cometen errores al introducir los nombres, lo que da lugar a varias grafías para un mismo nombre, o distintos autores con una sola grafía. En la página web de ResearcherID, se pide a los autores que enlacen su identificador a sus propios artículos. De esta manera, pueden mantener su lista de publicaciones actualizada y en línea. Así, es posible obtener la obra completa de un autor, ya que no todas las publicaciones están indizadas por Web of Science. Esto tiene particular relevancia en el caso de investigadores en campos que utilizan predominantemente artículos de conferencias revisados por pares (ciencias de la computación) o que se centran en la publicación de libros y capítulos (humanidades y disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales). El uso combinado del identificador de objeto digital (DOI) con el ResearcherID permite una asociación única entre autores y artículos científicos. Puede utilizarse para vincular investigadores con ensayos registrados o para identificar a otros colaboradores que trabajen en el mismo campo.​ ResearcherID ha sido criticado por ser comercial y propietario,​ aunque también ha sido elogiado como «una iniciativa que aborda el problema común de la identificación errónea de autores».​ Thomson Reuters ha permitido el intercambio de datos entre su sistema ResearcherID y ORCID.​
 • معرف الباحث (بالإنجليزية: ResearcherID)‏ هو نظام تعريفي للمؤلفين العلمين، تم تقديم النظام في يناير 2008 من وبواسطة وكالة المعلومات تومسون رويترز، ويهدف هذا المعرف الفريد في حل مشكلة تحديد هوية الكاتب. في الأدبيات العلمية من الشائع ذكر الأسم واللقب والأحرف الأولى من المؤلفين من مقال، في بعض الأحيان يكون هناك من الكتاب الذين يحملون نفس الاسم مع نفس الأحرف الأولى أو يكون هناك خطأ في تهجئة الأسماء في مجلة أو صحيفة، مما يؤدى للعديد من أخطاء الهجاء باسم نفس الكتاب والمؤلفين المختلفين . على موقع ريسرشر أي دي (معرف الباحث) يطلب الكتاب ربط مقالاته مع معرفه الخاص researcher id ، وبهذه الطريقة يستطيع الكتاب المحافظة على قوائم منشوراتهم محدثة أول بأول، وبالتالي يمكن إعطاء نظرة شاملة عن الإنتاج للمؤلف الكلي، حيث أنه لا يتم فهرسة جميع المنشورات التي على شبكة الإنترنت على خدمة شبكة العلوم . الدمج بين معرف الوثيقة الرقمي ومعرف البحث يسمح للجمع الفريد للمؤلفين والمقالات العلمية، وهذا يمكن أن يستخدم لربط الباحثون مع زملائهم وأقرانهم علميا والمتعاونين في نفس مجال البحث . وقد إنتقد معرف البحث لكونه امتلاكي،ولكنه أيضا تم الإشادة به لمبادرته للتصدي للمشكلة المشتركة لعدم التعرف على هوية الكتاب، وكالة طومسون رويترز مكنة تبادل البيانات بين نظامها معرف البحث وبين نظام هوية مفتوحة للباحثين والمساهمين (ORCID) والعكس بالعكس
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
comment
 • 리서처ID(ResearcherID)는 학계 저자들을 위한 식별 시스템이다. 이 시스템은 2008년 1월 톰슨 로이터가 선보였다. 이 고유 식별자는 저자 식별 문제를 해결하고 작품의 올바른 속성 공개를 목표로 한다. 학술 문헌에서 이름과 성, 문서 저자의 이니셜을 언급하는 것은 흔한 일이다. 그러나 동명의 이름, 동명의 이니셜, 아니면 저널에 철자가 잘못된 이름이 있는 저자가 있으며 이로 인해 같은 이름의 다른 저자, 동일 저자의 다른 이름이 등장하게 된다. 연구자들은 리서처ID를 사용함으로써 올바른 속성 공개를 위해 출판 작품을 주장하고 고유하고 영속적인 리서처ID 번호를 이 작품에 연결시킬 수 있다. 이러한 방식으로 자신들의 출판물을 온라인으로 최신화할 수 있다. 디지털 객체 식별자와 리서처ID를 함께 사용하면 저자와 연구 문헌들의 고유한 연결이 가능해진다. 연구자를 등록된 시험에 연결시키거나 같은 연구 분야의 동료와 협업자들을 식별하는데 사용할 수 있다.
 • ResearcherID は科学界の学術論文執筆者の典拠管理システム。
 • ResearcherID es un sistema de identificación de autores científicos. Fue introducido en enero de 2008 por Thomson Reuters. Este sistema trata de solventar el problema de la identificación de autores. En la literatura científica, es común citar el nombre, apellido e iniciales de los autores de un artículo. Sin embargo, hay casos de varios autores con el mismo nombre o las mismas iniciales, o de publicaciones que cometen errores al introducir los nombres, lo que da lugar a varias grafías para un mismo nombre, o distintos autores con una sola grafía.
 • ResearcherID is an identifying system for scientific authors. The system was introduced in January 2008 by Thomson Reuters Corporation. This unique identifier aims at solving the problem of author identification and correct attribution of works. In scientific and academic literature it is common to cite name, surname, and initials of the authors of an article. Sometimes, however, there are authors with the same name, with the same initials, or the journal misspells names, resulting in several spellings for the same authors, and different authors with the same spelling.
 • ResearcherID é um sistema de identificação de autores científicos. Foi introduzido em janeiro de 2008 por Thomson Reuters. Este sistema trata de resolver o problema da identificação de autores. Na literatura científica, é comum citar o nome, apelido e iniciais dos autores de um artigo. No entanto, há casos de vários autores com o mesmo nome ou as mesmas iniciais, ou de publicações que cometem erros ao introduzir os nomes, o que dá lugar a várias grafias para um mesmo nome, ou diferentes autores com uma sozinha grafia.
 • ResearcherID – глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Thomson Reuters. Пізніше сервіс став власністю Clarivate Analytics. ResearcherID дозволяє: * Створити профіль вченого (з поєднанням різних варіантів написання прізвища латиницею). * Сформувати перелік власних публікацій (як проіндексованих у Web of Science™ Core of Science, так і тих, що не увійшли до неї). * Визначити власні наукометричні показники (індекс цитованості, індекс Гірша). * Асоціювати свій профіль з ORCID. * Здійснювати пошук вчених (груп) за темою досліджень та створювати запрошення до співпраці. * Доступна інтеграція з популярною системою управління бібліографічною інформацією .
 • ResearcherID és un sistema d'identificació d'autors científics. Va ser introduït el gener de 2008 per Thomson Reuters. Aquest sistema intenta solucionar el problema de la identificació d'autors. En la literatura científica, és comuna citar el nom, cognom i inicials dels autors d'un article. No obstant això, hi ha casos de diversos autors amb el mateix nom o les mateixes inicials, o de publicacions que cometen errors en introduir els noms, la qual cosa dona lloc a diverses grafies per a un mateix nom, o diferents autors amb una sola grafia.
 • ResearcherID är ett identifikationssystem för vetenskapliga författare. Systemet introducerades i januari 2008 av Thomson Reuters. ResearcherID har som mål att lösa problemen med personidentifikation av författare av vetenskapliga artiklar. Inom vetenskapliga publikationer är det vanligt att återge artikelförfattarens namn, efternamn och initialer. Ibland händer det dock att flera författare har samma namn, samma initialer, eller att tidskriften stavar namnet fel vilket resulterar i att samma författare kan få sitt namn stavat på en rad olika sätt, och olika författare kan på samma sätt ha samma stavning.
 • ResearcherID (от англ. Researcher Identification, (читается Рисёчер Aй Ди, означает Идентификатор исследователя) — международная идентификационная система, позволяющая создать уникальный профиль исследователя, содержащий сведения о его научных публикациях и их истории. В настоящее время является собственностью Clarivate Analytics. Имеет следующий общий вид: A-123-2015, где A – литера латинского алфавита, 123 – значения от 001, до 999, 2015 – год регистрации идентификатора.
 • 研究员ID(ResearcherID)是一个识别学术作者的身份系统。此系统于2008年1月由汤森路透(Thomson Reuters)公司推出。 此唯一性标识符旨在解决作者识别的问题。在科学文献中通常引用文章作者的名字、姓氏以及首字母。但在有些时候,会出现同名的作者,或者因错拼等原因而导致一个作者使用了多个名称。 ResearcherID的运作方式是,作者在ResearcherID网站上用自己的ResearcherID链接自己的文章。通过这种方式,作者可以保持其发表列表在网上的更新。这也能保证输出作者成就的综合视图,因为并不是所有出版物都会被索引。这对于主要使用经同行評審的会议文章(如计算机科学)或着重于出版物或书籍章节(如社会学科和人文学科)的领域尤为重要。 结合数字对象识别符(DOI),ResearcherID可以使作者与科学文章唯一性关联。它可以用于链接研究人员,以及识别同一研究领域中的同事和合作者。 ResearcherID被批评为商业性和专有限制,但也被称赞为“解决作者含糊这个常见问题的一个倡议”。 汤森路透已使ResearcherID系统与ORCID系统双向交换数据。
 • معرف الباحث (بالإنجليزية: ResearcherID)‏ هو نظام تعريفي للمؤلفين العلمين، تم تقديم النظام في يناير 2008 من وبواسطة وكالة المعلومات تومسون رويترز، ويهدف هذا المعرف الفريد في حل مشكلة تحديد هوية الكاتب. في الأدبيات العلمية من الشائع ذكر الأسم واللقب والأحرف الأولى من المؤلفين من مقال، في بعض الأحيان يكون هناك من الكتاب الذين يحملون نفس الاسم مع نفس الأحرف الأولى أو يكون هناك خطأ في تهجئة الأسماء في مجلة أو صحيفة، مما يؤدى للعديد من أخطاء الهجاء باسم نفس الكتاب والمؤلفين المختلفين .
label
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • ResearcherID
 • معرف الباحث
 • 리서처ID
 • ResearcherID
dbpprop:wikiPageUsesTemplate
name
 • ResearcherID
described by
topic
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Mar 14 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software