Not logged in : Login

About: Social informatics     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatBranchesOfSociology(interdisciplinary), within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

Social informatics is the study of information and communication tools in cultural or institutional contexts. Another definition is the interdisciplinary study of the design, uses and consequences of information technologies that takes into account their interaction with institutional and cultural contexts. A transdisciplinary field, social informatics is part of a larger body of socio-economic research that examines the ways in which the technological artifact and human social context mutually constitute the information and communications technology (ICT) ensemble. Some proponents of social informatics use the relationship of a biological community to its environment as an analogy for the relationship of tools to people who use them. The Center for Social Informatics founded by the late D

AttributesValues
type
sameAs
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:abstract
 • La socioinformatica (SI) è la scienza che studia gli aspetti sociali, culturali e organizzativi dell'informatizzazione. Studia da un lato il ruolo giocato dalla tecnologia dell'informazione nel cambiamento sociale e organizzativo e dall'altro lato studia gli usi delle tecnologie dell'informazione nei contesti sociali. La socioinformatica è una specializzazione recente della sociologia di cui rappresenta una sua applicazione specifica. Storicamente, le prime ricerche socioinformatiche si sono realizzate nei paesi scandinavi, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nel Nord Europa. Il termine SI (social informatics) viene coniato alla fine degli anni ’90 durante un seminario sulle biblioteche digitali tenutosi nell’Università della California Los Angeles. Una delle definizioni della Social Informatics recita così: Gli studi di socioinformatica sono il frutto di diverse discipline di cui le principali sono l'informatica, la sociologia, la psicologia, l'antropologia e la comunicazione. Di norma, gli studi socioinformatici si riferiscono alla filosofia del costruttivismo mentre dal punto di vista sociologico hanno approcci affini al e all'etnometodologia.
 • Соціальна інформатика - це наука про інформаційні і комунікаційні інструменти в культурних та інституційних контекстах. Іншим визначенням є міждисциплінарне вивчення дизайну , використання та наслідки інформаційних технологій з урахуванням їх взаємодії з інституційними та культурними контекстами. Міждисципліонарна галузь, соціальна інформатика є частиною великого обсягу соціально-економічних досліджень, які розглядають способи, у які технологічний артефакт та соціальний контекст людини разом складають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) . Деякі прихильники соціальної інформатики використовують взаємозв'язок біологічної спільноти до свого середовища , як аналогію відносин між інструментами та людьми , які ними користуються. Центр соціальної інформатики, заснований доктором Робом Клінгом, визначає галузь таким чином: Соціальна Інформатика відноситься до ряду досліджень та вчень , які розглядають соціальні аспекти комп'ютеризації – в тому числі і роль інформаційних технологій в соціальних та організаційних змінах, використання інформаційних технологій в соціальному контексті, а також способи у які соціальні сили та практики впливають на соціальну організацію інформаційних технологій
 • Social informatics is the study of information and communication tools in cultural or institutional contexts. Another definition is the interdisciplinary study of the design, uses and consequences of information technologies that takes into account their interaction with institutional and cultural contexts. A transdisciplinary field, social informatics is part of a larger body of socio-economic research that examines the ways in which the technological artifact and human social context mutually constitute the information and communications technology (ICT) ensemble. Some proponents of social informatics use the relationship of a biological community to its environment as an analogy for the relationship of tools to people who use them. The Center for Social Informatics founded by the late Dr. Rob Kling, an early champion of the field's ideas, defines the field thus: Social Informatics (SI) refers to the body of research and study that examines social aspects of computerization – including the roles of information technology in social and organizational change, the uses of information technologies in social contexts, and the ways that the social organization of information technologies is influenced by social forces and social practices.
 • Informatyka społeczna, także socjoinformatyka – interdyscylinarna dziedzina badań łącząca nauki społeczne i informatyczne. Odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy technologiami informatycznymi i światem społecznym. Obejmuje między innymi , , i boty społecznościowe. Przedmiotem zainteresowania badaczy jest także z jednej strony wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany społeczne i psychologiczne wśród osób, które z nich korzystają. Z drugiej strony badany jest wpływ zjawisk społecznych na systemy informatyczne, między innymi komunikatory, serwisy społecznościowe. Jedna z pierwszych definicji została stworzona przez , założyciela Center for Social Informatics: Informatyka społeczna odnosi się do badania społecznych aspektów komputeryzacji, a w tym roli technologii informatycznych w zmianach społecznych i organizacyjnych, użytkowania technologii informatycznych w kontekście społecznym i sposobów, w jaki siły i praktyki społeczne wpływają na społeczną organizację pracy przy technologiach informacyjnych. Informatykę społeczną można rozumieć jako interdyscyplinarny obszar badań na przecięciu nauk społecznych i informatycznych. Dziedzina ta zajmuje się badaniem: * w jaki sposób systemy informatyczne mogą wspierać realizację celów społecznych (takich jak transparentność, sprawiedliwość, rozwój, współpraca), * jak mechanizmy społeczne mogą poprawiać funkcjonowanie systemów informacyjnych, * jak odkrywać i pozyskiwać dane pozostawiane w systemach informacyjnych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne, * społeczeństw i zjawisk społecznych. Przykładem realizacji celów społecznych może być zapewnianie sprawiedliwości użytkownikom aplikacji peer-to-peer, lub poprawa efektywności współpracy przy wykorzystaniu informatycznych narzędzi pracy grupowej. Przykładem zastosowania mechanizmów społecznych może być zarządzanie zaufaniem i systemy reputacyjne, stosowane między innymi w aukcjach internetowych. Przykładem odkrywania danych jest analiza trendów popularności partii politycznych na podstawie opinii pozostawianych w Internecie. Informatyka społeczna jest także dziedziną nauk społecznych, jak socjologia i psychologia Internetu. W dziedzinie nauk społecznych udostępnienie dużej ilości danych behawioralnych na temat zachowań społecznych może stanowić rewolucję metodologiczną określaną mianem Computational Social Science. Jest wiele przykładów praktycznych systemów informacyjnych, które mogą stanowić przedmiot badań informatyki społecznej. Najszerzej wykorzystywane są systemy informacyjne działające za pomocą technologii internetowych, szczególnie technologii Web 2.0, a także systemy e-commerce. Jednakże Internet to nie tylko WWW, lecz także komunikatory, poczta elektroniczna i inne. Zastosowania Internetu są tak powszechne, że można zacząć mówić o tym, że mają wpływ nie tylko na indywidualnych ludzi, ale na relacje i procesy zachodzące w społecznościach ludzkich. Popularność Internetu powoduje także tworzenie olbrzymiej ilości danych o zainteresowaniach, opiniach, czynnościach i innych aspektach życia ludzi w społeczeństwie. Tę obserwację można sformułować krótko: Internet stał się sensorem społeczeństwa. W celu systematycznego opisu badań prowadzonych przez informatykę społeczną warto wprowadzić termin systemu informatycznego, rozumianego jako cyfrowo zapisane informacje i procesy przetwarzania tych informacji, oraz systemu społecznego, rozumianego jako zbiorowość ludzka oraz zachodzące w niej procesy społeczne. Relacje pomiędzy systemem społecznym i systemem informacyjnym (obejmującym Internet) są złożone i bogate. Aby ułatwić i usystematyzować dyskusję z punktu widzenia informatyki społecznej, można skupić się na relacjach, które tworzą (produkują) lub wykorzystują (konsumują) informację. W tym kontekście, relacje pomiędzy systemem informacyjnym i społecznym mogą zostać zobrazowane w następujący sposób: Poprzez procesy produkowania i konsumpcji informacji, system informacyjny odczuwa i wpływa na system społeczny. Dzięki odczuwaniu, system informacyjny jest modyfikowany i wzbogacany przez system społeczny. Należy tu wspomnieć, że istnieje też inna, istotna relacja pomiędzy systemem społecznym a systemem informacyjnym, która wpływa na wydajność systemu informacyjnego. Jest to relacja wpływu struktury, procesów i dynamiki systemu społecznego na wydajność algorytmów i protokołów systemu informacyjnego. Nazwijmy ją krótko relacją wpływu społecznego. Nie jest to jednak relacja produkcji lub wytwarzania informacji, taka jak wpływanie przez system informacyjny na system społeczny. Poprzez wpływanie, system informacyjny modyfikuje system społeczny. Informatyka społeczna zajmuje się badaniem i poprawą działania relacji odczuwania i wpływania. Jednym z jej największych wyzwań jest zrozumienie dynamiki związków pomiędzy systemem informacyjnym a systemem społecznym, polegających na sprzężeniu zwrotnym odczuwania i wpływu.
 • Die Sozioinformatik ist ein junges Teilgebiet der Informatik, das die Wechselwirkung zwischen sozialen Gruppen und Softwaresystemen untersucht und Gestaltungsprinzipien und Realisierungsmethoden für Software mit großen Nutzergruppen entwickelt. Dazu bedient sie sich Methoden aus der Informatik, der Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie.
 • Sociální informatika (SI) je transdisciplinární obor, zabývající se studiem designu, využití a důsledků informačních a komunikačních technologií (ICT) v institucionálním a kulturním kontextu (SAWYER). Spojuje počítačovou vědu, informační vědu, informační systémy a sociální vědy. Zkoumá aspekty informatizace, zabývá se zaváděním informačních technologií do společnosti a jejími vlivy na společnost. SI je předmětem zkoumání normativního, analytického a kritického přístupu posledních 25 let. * Normativní přístup obsahuje doporučení pro informační profesionály. Rady jak designovat, implementovat a používat ICT. Tento přístup přináší různé výsledky a má vliv na praxi. Identifikuje rozdíly mezi jednotlivými uživateli, co se týká přístupu k ICT a přizpůsobuje způsoby práce v komplexu sociokulturních vztahů. * Analytický přístup přináší teorie o ICT a empirické studie, které umožňují vývoj ICT. Zkoumá vývoj jejich používání v konkrétním prostředí a tento model poté zevšeobecňuje pro další ICT a další prostředí. * Kritický přístup přináší pohled na ICT z mnoha stran. Nejdůležitější je ale průzkum neúspěšně zavedených modelů, které mají za následek zhoršení služeb a snížení produktivity práce. Základem práce sociálních informatiků je navržení konkrétního systému, výběr a konfigurace vybavení, vytvoření pravidel při práci s vytvoření směrnic, které vycházejí z jeho následného používání (tedy např. která data se mají archivovat, identifikace autorizovaných uživatelů). Odborníci v oblasti SI doporučují dodržovat několik základních pravidel, při vytváření informačních systémů a jejich konfiguraci. Takové IS, které pracují správně, slouží jako podpora lidské práce a ne jako zbytečná komplikace. Měly by se zavádět vyspělé technologie, pokud ovšem budou rychlejší a jejich používání bude jednodušší. Také by měly být levnější a samozřejmě kompatibilní s ostatním vybavením. V neposlední řadě by jejich používání mělo vést k větší efektivitě práce. Význam sociální informatiky * Pomáhá (designovat) navrhovat a konfigurovat ICT * Pomáhá změnit sociální praktiky kvůli zvýšení jejich použitelnosti * Pomáhá při vývoji teorií, které profilují využívání ICT pro dané sociální prostředí * Zkoumá nové sociální fenomény, které vznikají při využívání ICT (kooperace, kolaborace)
 • Social informatics es la denominación que recibe el estudio de las información y las herramientas de comunicación en contextos culturales o institucionales.​ Otra definición utilizada sería "el estudio interdisciplinario del diseño, usos y consecuencias de las tecnologías de información, que tiene en cuenta su interacción en contextos institucionales y culturales."​ Como campo transdisciplinar, es parte de un corpus mayor de investigación socio-económica, que examina las formas en que el artefacto tecnológico y el contexto social humano constituyen mutuamente el conjunto de la información y tecnología de comunicaciones (ICT).​ Algunos investigadores de la disciplina usan la relación de una comunidad biológica con su entorno como una analogía de la relación de las herramientas con las personas que las utilizan. El Center for Social Informatics fundado por el Dr.Rob Kling, un temprano defensor de las ideas del campo, lo define así: Social Informatics (SI) se refiere al cuerpo de investigación y estudio que examina aspectos sociales de la informatización - incluyendo los roles de la tecnología de la información en el cambio social y organizativo, los usos de las tecnologías de información en contextos sociales, y las formas en que la organización social de tecnologías de información está influida por fuerzas y prácticas sociales.​
 • Informatika sosial merupakan studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Penelitian-penelitian SI juga berkonsentrasi pada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh nilai dan praktik-praktik sosial-budaya di sebuah masyarakat. Informatika sosial dilandasi oleh cara pandang (paradigma) yang menganggap bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antara teknologi informasi dan masyarakat pengguna. Selain itu, informatika sosial juga memberikan panduan pengembangan teknologi informasi dengan misi membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik Di dalam kajian-kajian informatika sosial terdapat cabang-cabang khusus seperti dampak sosial dari penerapan komputer (social impacts of computing), analisis sosial terhadap komputerisasi (social analysis of computing), kajian-kajian komunikasi berperantaraan komputer (computer-mediate communication), kebijakan informasi, informatika organisasi (organizational informatics), informatika interpretif (interpretive informatics), dan sebagainya. Istilah informatika sosial berawal di Amerika Utara pada tahun 1996, dan keduanya terintegrasi dan menjadi satu dalam penelitian yang sebelumnya dikenal sebagai "Komputer dan Masyarakat (computers and society)," "dampak sosial komputasi (social impacts of computing)," "isu sosial komputasi (social issues of computing)," "analisis sosial komputasi (social analysis of computing)," dan "perilaku sistem informasi (behavioral information systems)". Sistem TIK adalah jaringan sosio-teknis, bukan sekadar alat.
 • Социальная информатика (англ. Information Science) — научная дисциплина, изучающая социальные последствия информатизации общества. Научное направление изучает влияние информационных технологий на социум и социальные последствия (изменение соотношения компьютерной и книжной литературы, коммуникации, сферы услуг, информационная безопасность, образование).
 • 소셜 컴퓨팅(Social Computing)은 웹(web)에서 일어나는 모든 사회과학적인 이슈(issue)들에 대해 연구하는 컴퓨터 과학의 한 분야이다. 또한, 소셜 컴퓨팅은 위키, 블로그, e-메일, 북마크, 위젯 등과 같은 이른바 의 사용을 지칭하며, 사회적 상호작용과 커뮤니케이션을 지원하는 도구를 사용하는 정보통신의 트렌드를 말하기도 한다. 결국, 소프트웨어와 기술을 활용하여 온라인 상에서의 사회 개념과 상황을 창조 또는 재창조함을 뜻한다. 미국의 마이크로소프트(Microsoft Corporation), 휴렛 패커드(Hewlett-Packard Company), 아이비엠(International Business Machines Corporation) 내의 소셜 컴퓨팅 랩들은 이미 예전부터 연구를 시작하여 현재에도 활발히 진행 중이다. 국내의 소셜 컴퓨팅 관련 연구실로는 카이스트(KAIST) 지식서비스공학대학원 인터랙티브컴퓨팅 랩이 있다.
 • الحوسبة الاجتماعية هي مجال من مجالات علوم الحاسب والذي يهتم بمداخل السلوك الاجتماعي والأنظمة الحاسوبية. يعتمد هذا العلم على إنشاء أو إعادة إنشاء اتفاقيات اجتماعية وسياقات اجتماعية من خلال استخدام البرامج والتقنية. وبالتالي، فإن المدونات والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وخدمات الشبكات الاجتماعية والويكي والإشارات المرجعية الاجتماعية وغيرها من الحالات لما يُسمى غالباً البرامج الاجتماعية توضح الأفكار من الحوسبة الاجتماعية.
 • A Computação Social é um conjunto de palavras que ainda carece de uma definição mais rigorosa. Mas, com a atual onda da Web 2.0 e das Redes Sociais, cada vez mais podemos englobar outros conceitos para essa dupla de palavras. De acordo com o Grupo de Pesquisa em Inteligência Artificial, sediado na Escola de Informática da UCPel, a Computação Social incluí disciplinas tais como: Sociologia, Educação, Comunicação, Economia, Administração, Psicologia, Políticas e Serviços. Inclui também desde Métodos e Técnicas a Ciência da Computação, Inteligência Artificial e Tecnologias da Informação. A Computação Social é algo bastante abrangente, incluindo a Web 2.0, as Mídias Sociais e as poderosas Redes Sociais. Uma mistura das últimas tecnologias interagindo diretamente com o intimo do ser humano: as suas relações. O que antes era um tabu, hoje já está se transformando numa realidade, existindo muitas corporações que decidiram adoptar esta realidade, trazendo para dentro de suas empresas a Computação Social, com grandes benefícios económicos, não somente sociais. A GARTNER considera a computação social como uma tendência forte do mercado atual, que os e de estão entre as dez tecnologias mais quentes do futuro, em conjunto com TI Verde, Computação em Nuvem e a própria Virtualização.
 • Κοινωνική πληροφορική είναι μια περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών που άπτεται των επιστημών της κοινωνικής συμπεριφοράς και των υπολογιστικών συστημάτων. Έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα για χρήση στη σύγχρονη επιχειρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 τρόπους όπως περιγράφεται παρακάτω. Η Κοινωνική πληροφορική εξετάζει τη συνεργατική και διαδραστική συμπεριφορά κάποιου που είναι συνδεδεμένος σε κάποιο Δίκτυο (online). Συνήθως εννοείται το Διαδίκτυο. Για να κατανοηθεί καλυτερα η κοινωνική πληροφορική σαν όρος πρέπει να εξεταστεί σε αντιθέση με τον πληροφορική κατά μόνας (personal computing). Η πληροφορική κατά μόνας εξετάζει την συμπεριφορά των μεμονωμένων χρηστών στον υπολογιστή. Σε μια πρώτη προσέγγιση του όρου η κοινωνική πληροφορική περιλαμβάνει κάθε είδους ομαδική αλληλεπίδραση μέσω υπολογιστικών συστημάτων. Βασίζεται λοιπόν στην δημιουργία και επαναδημιουργία κοινωνικών συμβάσεων και προτύπων μέσω της χρήσης λογισμικού και τεχνολογίας. 'Ετσι λοιπόν ιστολόγια (blogs), ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), κοινωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες, wikis, στιγμαια μηνύματα και άλλες μορφές απο του ότι καλείται κοινωνική πληροφορική Μια βαθύτερη εξέταση του όρου δεικνύει ότι η κοινωνική πληροφορική έχει να κάνει με την υποστήριξη "υπολογισμών" οι οποίοι διεξάγονται από ομάδες ανθρώπων, μια ιδέα που έχει γίνει ευρέως γνωστή από το βιβλίο του James Surowiecki "Η σοφία του πλήθους". Υπό αυτό το πρισμά η κοινωνική πληροφορική περιλαμβάνει διαδικτυακές συναλλαγές, συστήματα βαθμολόγησης (ranking systems), συνεργατικό φιλτράρισμα (collaborative filtering). Γενικότερα κάθε συλλογική διαδικασία η οποιά οργανώνει την γνώση επικεντρώνεται στην κοινωνική πληροφορική
 • La informática social o computación social es un término general para definir un área de la informática que se ocupa de la interacción entre la conducta social y los sistemas informáticos. Se ha convertido en un concepto importante en el mundo de los negocios. El término se utiliza de dos maneras como se explica a continuación. En su sentido más amplio, la computación social se relaciona con el apoyo a cualquier tipo de conducta social en (o a través) de sistemas informáticos. Se basa en la creación o recreación de las convenciones sociales o los contextos sociales a través del uso del software y la tecnología. Así pues tanto blogs como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, los wikis, los marcadores sociales y otras instancias de lo que normalmente se denomina software social, ilustran la idea de la informática social, pero también de otros tipos de aplicaciones donde la gente interactúa socialmente. En el sentido más estricto, la informática social tiene que ver con distribuir "cálculos" que son llevados a cabo por grupos de personas, una idea que se ha popularizado en el libro de , “”. Ejemplos de la computación social en este sentido incluyen el filtrado colaborativo, subastas en línea, mercados de predicción, sistemas de reputación, elección social de cómputo, etiquetas, y juegos de verificación. La página de Procesamiento de Información Social se centra en este sentido de la informática social. La informática social se ha hecho muy conocida por su relación con una serie de tendencias recientes. Estas incluyen la creciente popularidad de los programas sociales y la Web 2.0, el creciente interés académico en el análisis de redes sociales, el aumento de código abierto como un método viable de producción y una creciente convicción de que todo esto puede tener un profundo impacto en la vida cotidiana.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
comment
 • Social informatics is the study of information and communication tools in cultural or institutional contexts. Another definition is the interdisciplinary study of the design, uses and consequences of information technologies that takes into account their interaction with institutional and cultural contexts. A transdisciplinary field, social informatics is part of a larger body of socio-economic research that examines the ways in which the technological artifact and human social context mutually constitute the information and communications technology (ICT) ensemble. Some proponents of social informatics use the relationship of a biological community to its environment as an analogy for the relationship of tools to people who use them. The Center for Social Informatics founded by the late D
 • Соціальна інформатика - це наука про інформаційні і комунікаційні інструменти в культурних та інституційних контекстах. Іншим визначенням є міждисциплінарне вивчення дизайну , використання та наслідки інформаційних технологій з урахуванням їх взаємодії з інституційними та культурними контекстами. Міждисципліонарна галузь, соціальна інформатика є частиною великого обсягу соціально-економічних досліджень, які розглядають способи, у які технологічний артефакт та соціальний контекст людини разом складають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) . Деякі прихильники соціальної інформатики використовують взаємозв'язок біологічної спільноти до свого середовища , як аналогію відносин між інструментами та людьми , які ними користуються. Центр соціальної інформатики, заснований докторо
 • Die Sozioinformatik ist ein junges Teilgebiet der Informatik, das die Wechselwirkung zwischen sozialen Gruppen und Softwaresystemen untersucht und Gestaltungsprinzipien und Realisierungsmethoden für Software mit großen Nutzergruppen entwickelt. Dazu bedient sie sich Methoden aus der Informatik, der Soziologie, den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie.
 • Informatika sosial merupakan studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari termasuk peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Penelitian-penelitian SI juga berkonsentrasi pada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh nilai dan praktik-praktik sosial-budaya di sebuah masyarakat. Informatika sosial dilandasi oleh cara pandang (paradigma) yang menganggap bahwa hubungan yang saling mempengaruhi antara teknologi informasi dan masyarakat pengguna. Selain itu, informatika sosial juga memberikan panduan pengembangan teknologi informasi dengan misi membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik
 • Social informatics es la denominación que recibe el estudio de las información y las herramientas de comunicación en contextos culturales o institucionales.​ Otra definición utilizada sería "el estudio interdisciplinario del diseño, usos y consecuencias de las tecnologías de información, que tiene en cuenta su interacción en contextos institucionales y culturales."​ Como campo transdisciplinar, es parte de un corpus mayor de investigación socio-económica, que examina las formas en que el artefacto tecnológico y el contexto social humano constituyen mutuamente el conjunto de la información y tecnología de comunicaciones (ICT).​ Algunos investigadores de la disciplina usan la relación de una comunidad biológica con su entorno como una analogía de la relación de las herramientas con las perso
 • Sociální informatika (SI) je transdisciplinární obor, zabývající se studiem designu, využití a důsledků informačních a komunikačních technologií (ICT) v institucionálním a kulturním kontextu (SAWYER). Spojuje počítačovou vědu, informační vědu, informační systémy a sociální vědy. Zkoumá aspekty informatizace, zabývá se zaváděním informačních technologií do společnosti a jejími vlivy na společnost. SI je předmětem zkoumání normativního, analytického a kritického přístupu posledních 25 let. Význam sociální informatiky
 • Социальная информатика (англ. Information Science) — научная дисциплина, изучающая социальные последствия информатизации общества. Научное направление изучает влияние информационных технологий на социум и социальные последствия (изменение соотношения компьютерной и книжной литературы, коммуникации, сферы услуг, информационная безопасность, образование).
 • Informatyka społeczna, także socjoinformatyka – interdyscylinarna dziedzina badań łącząca nauki społeczne i informatyczne. Odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy technologiami informatycznymi i światem społecznym. Obejmuje między innymi , , i boty społecznościowe. Przedmiotem zainteresowania badaczy jest także z jednej strony wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany społeczne i psychologiczne wśród osób, które z nich korzystają. Z drugiej strony badany jest wpływ zjawisk społecznych na systemy informatyczne, między innymi komunikatory, serwisy społecznościowe. Jedna z pierwszych definicji została stworzona przez , założyciela Center for Social Informatics:
 • La socioinformatica (SI) è la scienza che studia gli aspetti sociali, culturali e organizzativi dell'informatizzazione. Studia da un lato il ruolo giocato dalla tecnologia dell'informazione nel cambiamento sociale e organizzativo e dall'altro lato studia gli usi delle tecnologie dell'informazione nei contesti sociali. La socioinformatica è una specializzazione recente della sociologia di cui rappresenta una sua applicazione specifica. Storicamente, le prime ricerche socioinformatiche si sono realizzate nei paesi scandinavi, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nel Nord Europa.
 • 소셜 컴퓨팅(Social Computing)은 웹(web)에서 일어나는 모든 사회과학적인 이슈(issue)들에 대해 연구하는 컴퓨터 과학의 한 분야이다. 또한, 소셜 컴퓨팅은 위키, 블로그, e-메일, 북마크, 위젯 등과 같은 이른바 의 사용을 지칭하며, 사회적 상호작용과 커뮤니케이션을 지원하는 도구를 사용하는 정보통신의 트렌드를 말하기도 한다. 결국, 소프트웨어와 기술을 활용하여 온라인 상에서의 사회 개념과 상황을 창조 또는 재창조함을 뜻한다. 미국의 마이크로소프트(Microsoft Corporation), 휴렛 패커드(Hewlett-Packard Company), 아이비엠(International Business Machines Corporation) 내의 소셜 컴퓨팅 랩들은 이미 예전부터 연구를 시작하여 현재에도 활발히 진행 중이다. 국내의 소셜 컴퓨팅 관련 연구실로는 카이스트(KAIST) 지식서비스공학대학원 인터랙티브컴퓨팅 랩이 있다.
 • الحوسبة الاجتماعية هي مجال من مجالات علوم الحاسب والذي يهتم بمداخل السلوك الاجتماعي والأنظمة الحاسوبية. يعتمد هذا العلم على إنشاء أو إعادة إنشاء اتفاقيات اجتماعية وسياقات اجتماعية من خلال استخدام البرامج والتقنية. وبالتالي، فإن المدونات والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وخدمات الشبكات الاجتماعية والويكي والإشارات المرجعية الاجتماعية وغيرها من الحالات لما يُسمى غالباً البرامج الاجتماعية توضح الأفكار من الحوسبة الاجتماعية.
 • Κοινωνική πληροφορική είναι μια περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών που άπτεται των επιστημών της κοινωνικής συμπεριφοράς και των υπολογιστικών συστημάτων. Έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα για χρήση στη σύγχρονη επιχειρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 τρόπους όπως περιγράφεται παρακάτω. Η Κοινωνική πληροφορική εξετάζει τη συνεργατική και διαδραστική συμπεριφορά κάποιου που είναι συνδεδεμένος σε κάποιο Δίκτυο (online). Συνήθως εννοείται το Διαδίκτυο. Για να κατανοηθεί καλυτερα η κοινωνική πληροφορική σαν όρος πρέπει να εξεταστεί σε αντιθέση με τον πληροφορική κατά μόνας (personal computing). Η πληροφορική κατά μόνας εξετάζει την συμπεριφορά των μεμονωμένων χρηστών στον υπολογιστή. Σε μια πρώτη προσέγγιση του όρου η κοινωνική πληροφορική περιλαμβάνει κάθε είδους ομαδική αλληλεπίδραση μέσω υ
 • A Computação Social é um conjunto de palavras que ainda carece de uma definição mais rigorosa. Mas, com a atual onda da Web 2.0 e das Redes Sociais, cada vez mais podemos englobar outros conceitos para essa dupla de palavras. De acordo com o Grupo de Pesquisa em Inteligência Artificial, sediado na Escola de Informática da UCPel, a Computação Social incluí disciplinas tais como: Sociologia, Educação, Comunicação, Economia, Administração, Psicologia, Políticas e Serviços. Inclui também desde Métodos e Técnicas a Ciência da Computação, Inteligência Artificial e Tecnologias da Informação.
 • La informática social o computación social es un término general para definir un área de la informática que se ocupa de la interacción entre la conducta social y los sistemas informáticos. Se ha convertido en un concepto importante en el mundo de los negocios. El término se utiliza de dos maneras como se explica a continuación.
label
 • Informatika sosial
 • Informatyka społeczna
 • Social Informatics
 • Social informatics
 • Socioinformatica
 • Sociální informatika
 • Sozioinformatik
 • Социальная информатика
 • Соціальна інформатика
 • Computación social
 • Computação social
 • Κοινωνική πληροφορική
 • حوسبة اجتماعية
 • 소셜 컴퓨팅
dbpprop:wikiPageUsesTemplate
described by
topic
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Mar 14 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software