Not logged in : Login

About: Mannar, Sri Lanka     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbpedia-owl:Town, within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

Mannar (Tamil: மன்னார், romanized: Maṉṉār, Sinhala: මන්නාරම, romanized: Mannārama, formerly spelled Manar) is the main town of Mannar District, Northern Province, Sri Lanka. It is governed by an Urban Council. The town is located on Mannar Island overlooking the Gulf of Mannar and is home to the historic Ketheeswaram temple. Formerly the town was renowned as a center of pearl fishing, mentioned in the 2nd-century CE Periplus of the Erythraean Sea.

AttributesValues
type
dbpedia-owl:politicalLeader
dbpedia-owl:subdivision
dbpprop:nativeName
sameAs
grs:point
 • 8.966666666666667 79.88333333333334
geo:geometry
 • POINT(79.883331298828 8.9666662216187)
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:Popula...populationDensity
 • 307.7234203583294
dbpedia-owl:abstract
 • Mannar (tamil: மன்னார் är en ort i Sri Lanka. Den ligger i provinsen Nordprovinsen, i den nordvästra delen av landet, 230 km norr om huvudstaden Colombo. Mannar ligger 4 meter över havet och antalet invånare är 36 442. Terrängen runt Mannar är mycket platt. Havet är nära Mannar åt sydost. Runt Mannar är det ganska tätbefolkat, med 83 invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 26 °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är 28 °C, och den kallaste är februari, med 24 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 1 555 millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt 365 mm nederbörd, och den torraste är juni, med 5 mm nederbörd.
 • Mannar (Tamil: மன்னார், Sinhalese: මන්නාරම, anteriorment s'escrivia Manar, és una ciutat important i la principal del a la província del Nord, Sri Lanka. És governada per un Consell Urbà. La ciutat està localitzada a l' que mira cap al Golf de Mannar i és seu del històric temple de Mannar és conegut pel seu arbre baobab i pel seu fort, construït pel portuguesos el 1560 i capturat pels holandesos el 1658 que el van reconstruir; les seves muralles i baluards estan intactes, encara que l'interior en gran part està destruït. Anteriorment la ciutat era famosa com a centre de pesca de perles, esmentat ja al segle II en el Periplus de la mar Eritrea. Visualment la ciutat moderna està dominada pels seus temples hindús, mesquites i esglésies. L'Església catòlica té una amb seu a la ciutat. Per tren la ciutat és connectada a la resta de Sri Lanka per la línia Mannar. Va ser ocupada pel Tigres d'Alliberament de Tamil Eelam (LTTE durant la guerra d'independència tàmil, entre 1983 i 2009.
 • Mannar (Tamil: மன்னார் Maṉṉār [ˈmanːaːr], Singhalesisch: මන්නාරම Mannārama [maˈnːaːrəmə]) ist eine Stadt im Norden Sri Lankas. Sie ist Verwaltungssitz des Distrikts Mannar in der Nordprovinz.
 • Mannar (syng. මන්නාරම, tamil. மன்னார்) – miasto w Sri Lance, w prowincji Północna.
 • Mannar (Singalees: Mannārama; Tamil: Maṉṉār) is een plaats in het noorden van Sri Lanka en is de hoofdplaats van het district Mannar. Mannar ligt op het gelijknamige eiland voor de kust van Sri Lanka. Mannar telde in 2001 bij de volkstelling 41.724 inwoners. Sinds 1981 is het de zetel van een rooms-katholiek bisdom. De Golf van Mannar ontleent zijn naam aan de plaats en het eiland.
 • Mannar (en tamoul : மன்னார்; en singhalais : මන්නාරම), est une ville du Sri Lanka, chef-lieu du district de Mannar dans la province du Nord. Sise au bord de la mer (golfe de Mannar) la ville eut une importance stratégique durant l’ère coloniale portugaise et est aujourd’hui un centre notable de la pêche aux perles. La ville de Mannar a donné son nom au golfe de Mannar et à l’île de Mannar à laquelle elle est reliée par une chaussée. Stratégiquement importante car ville la plus rapprochée de la côte des pêcheurs en Inde, elle compte quelque 35 000 habitants. La majorité des habitants sont tamouls.
 • マンナール(タミル語: மன்னார்、シンハラ語: මන්නාරම、英語: Mannar)は、スリランカの北部州マンナール県の都市である。スリランカ北西部のマンナール島に位置しており、マンナール県の県都でもある。マナーとも表記される。 マンナールはバオバブの木と植民地時代の要塞で知られている。この要塞は1560年にポルトガルが建設し、1658年にオランダが再構築したものである。しかし、城壁と建物は現在でも残っているものの、内装については大きな損傷を受けてしまっている。1世紀に書かれた『エリュトゥラー海案内記』によれば、古代のマンナールは真珠取りの中心地として名高い土地であったという。現在のマンナールは、近代的な中にモスクと教会が並ぶ町である。
 • Mannar (en tamil: மன்னார் ) es una ciudad de Sri Lanka capital del distrito homónimo en la provincia del Norte.
 • Mannar è una città dello Sri Lanka, situata nella Provincia Settentrionale.
 • Mannar (bahasa Tamil: மன்னார், Sinhala: මන්නාරම), dulunya disebut Manar, adalah sebuah kota besar dan utama utama dari Distrik Mannar, Provinsi Utara, Sri Lanka. Kota tersebut terletak di menghadap Teluk Mannar dan tempat dari .
 • Маннар (там. மன்னார், трансліт. Maṉṉār, синг. මන්නාරම, трансліт. Mannārama, раніше Манар) - головне місто округу Маннар, Північна провінція, Шрі-Ланка. Воно керується міською радою. Місто розташоване на острові , звідки відкривається вид на затоку і є домом для історичного храму . Раніше місто було відоме як центр перлинного рибальства, згаданого у Періплу 2-го століття Ерітрійського моря. Маннар відомий своїми деревами баобаба та його фортець, побудований португальцями в 1560 році і прийнятий голландцями в 1658 році і перебудований; її валу і бастіони залишилися незмінними, хоча внутрішня частина багато в чому зруйнована. Візуально в сучасному місті переважають його індуїстські храми, мечети та церкви. Католицька церква має єпархію зі штаб-квартирою у місті. По залізниці місто з'єднано з іншою частиною Шрі-Ланки . Вона була окупована під час громадянської війни в Шрі-Ланці між 1983 і 2009 роками.
 • Mannar (Tamil: மன்னார், romanized: Maṉṉār, Sinhala: මන්නාරම, romanized: Mannārama, formerly spelled Manar) is the main town of Mannar District, Northern Province, Sri Lanka. It is governed by an Urban Council. The town is located on Mannar Island overlooking the Gulf of Mannar and is home to the historic Ketheeswaram temple. Formerly the town was renowned as a center of pearl fishing, mentioned in the 2nd-century CE Periplus of the Erythraean Sea. Mannar is known for its baobab trees and for its fort, built by the Portuguese in 1560 and taken by the Dutch in 1658 and rebuilt; its ramparts and bastions are intact, though the interior is largely destroyed. Visually, the modern town is dominated by its churches, Hindu temples and mosques. The Catholic Church has a diocese headquartered in the town. By rail the town is connected to the rest of Sri Lanka by the Mannar Line. It was occupied by LTTE during Sri Lankan Civil War between 1983 and 2009.
dbpedia-owl:country
dbpedia-owl:governmentType
dbpedia-owl:populationDensity
dbpedia-owl:populationTotal
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:timeZone
dbpedia-owl:type
dbpedia-owl:utcOffset
 • +5:30
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
dbpprop:imageCaption
 • Mannar lighthouse
dbpprop:imageSkyline
 • Lighthouse, Talaimannar.jpg
dbpprop:populationAsOf
dbpprop:pushpinMap
 • Sri Lanka Northern Province#Sri Lanka
dbpprop:subdivisionType
dbpprop:unitPref
comment
 • Маннар (там. மன்னார், трансліт. Maṉṉār, синг. මන්නාරම, трансліт. Mannārama, раніше Манар) - головне місто округу Маннар, Північна провінція, Шрі-Ланка. Воно керується міською радою. Місто розташоване на острові , звідки відкривається вид на затоку і є домом для історичного храму . Раніше місто було відоме як центр перлинного рибальства, згаданого у Періплу 2-го століття Ерітрійського моря.
 • Mannar (Tamil: மன்னார், Sinhalese: මන්නාරම, anteriorment s'escrivia Manar, és una ciutat important i la principal del a la província del Nord, Sri Lanka. És governada per un Consell Urbà. La ciutat està localitzada a l' que mira cap al Golf de Mannar i és seu del històric temple de
 • Mannar (Tamil: மன்னார் Maṉṉār [ˈmanːaːr], Singhalesisch: මන්නාරම Mannārama [maˈnːaːrəmə]) ist eine Stadt im Norden Sri Lankas. Sie ist Verwaltungssitz des Distrikts Mannar in der Nordprovinz.
 • Mannar (syng. මන්නාරම, tamil. மன்னார்) – miasto w Sri Lance, w prowincji Północna.
 • Mannar (Singalees: Mannārama; Tamil: Maṉṉār) is een plaats in het noorden van Sri Lanka en is de hoofdplaats van het district Mannar. Mannar ligt op het gelijknamige eiland voor de kust van Sri Lanka. Mannar telde in 2001 bij de volkstelling 41.724 inwoners. Sinds 1981 is het de zetel van een rooms-katholiek bisdom. De Golf van Mannar ontleent zijn naam aan de plaats en het eiland.
 • Mannar (en tamoul : மன்னார்; en singhalais : මන්නාරම), est une ville du Sri Lanka, chef-lieu du district de Mannar dans la province du Nord. Sise au bord de la mer (golfe de Mannar) la ville eut une importance stratégique durant l’ère coloniale portugaise et est aujourd’hui un centre notable de la pêche aux perles.
 • マンナール(タミル語: மன்னார்、シンハラ語: මන්නාරම、英語: Mannar)は、スリランカの北部州マンナール県の都市である。スリランカ北西部のマンナール島に位置しており、マンナール県の県都でもある。マナーとも表記される。 マンナールはバオバブの木と植民地時代の要塞で知られている。この要塞は1560年にポルトガルが建設し、1658年にオランダが再構築したものである。しかし、城壁と建物は現在でも残っているものの、内装については大きな損傷を受けてしまっている。1世紀に書かれた『エリュトゥラー海案内記』によれば、古代のマンナールは真珠取りの中心地として名高い土地であったという。現在のマンナールは、近代的な中にモスクと教会が並ぶ町である。
 • Mannar (en tamil: மன்னார் ) es una ciudad de Sri Lanka capital del distrito homónimo en la provincia del Norte.
 • Mannar (tamil: மன்னார் är en ort i Sri Lanka. Den ligger i provinsen Nordprovinsen, i den nordvästra delen av landet, 230 km norr om huvudstaden Colombo. Mannar ligger 4 meter över havet och antalet invånare är 36 442. Terrängen runt Mannar är mycket platt. Havet är nära Mannar åt sydost. Runt Mannar är det ganska tätbefolkat, med 83 invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten.
 • Mannar è una città dello Sri Lanka, situata nella Provincia Settentrionale.
 • Mannar (bahasa Tamil: மன்னார், Sinhala: මන්නාරම), dulunya disebut Manar, adalah sebuah kota besar dan utama utama dari Distrik Mannar, Provinsi Utara, Sri Lanka. Kota tersebut terletak di menghadap Teluk Mannar dan tempat dari .
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3320 as of Jan 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software