Not logged in : Login

About: Public relations     Goto   Sponge   Distinct   Permalink

An Entity of Type : dbpedia-owl:PersonFunction, within Data Space : ods-qa.openlinksw.com:8896 associated with source document(s)

Public relations (PR) is the practice of managing and disseminating information from an individual or an organization (such as a business, government agency, or a nonprofit organization) to the public in order to affect their public perception. Public relations (PR) and publicity differ in that PR is controlled internally, whereas publicity is not controlled and contributed by external parties. Public relations may include an organization or individual gaining exposure to their audiences using topics of public interest and news items that do not require direct payment. The exposure mostly is media-based. This differentiates it from advertising as a form of marketing communications. Public relations aims to create or obtain coverage for clients for free, also known as earned media, rather t

AttributesValues
type
sameAs
wasDerivedFrom
dbpedia-owl:abstract
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις αναφέρονται στην προσπάθεια μίας επιχείρησης, ενός ή ενός κόμματος, πολιτικού προσώπου κτλ. να προβληθεί ευρέως και να δημιουργήσει θετική εικόνα γύρω από το πρόσωπό του/της. Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε το 1994 σε παγκόσμιο συνέδριο και είναι γνωστό ως «Mexican Statement»: «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης ως αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά». Οι δημόσιες σχέσεις διαφέρουν από την Διαφήμιση στο γεγονός ότι οι πρώτες βασίζονται στην δημοσιότητα η οποία αποκτάται χωρίς αμοιβή. Βέβαια σε μία επιχείρηση αναλώνονται πόροι χρηματικοί και μη για την αύξηση της δημοσιότητας αλλά η ενέργεια αυτή διαφέρει σημαντικά από την διαφήμιση.
 • Las relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenida a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en acciones presentes y futuras.​ Se denomina relaciones públicas a un conjunto de técnicas cuyo objetivo es establecer un vínculo entre las partes interesadas o mercado meta. Sus objetivos se llevan adelante haciendo uso de una cadena de acciones de comunicación estratégica. De acuerdo al resultado pretendido, el técnico en relaciones públicas persigue vender, influir, promocionar, mutar la imagen o dar a conocer los intereses de su cliente. Para ello emplea métodos, teorías y técnicas de la publicidad, el marketing, el diseño, la política, la psicología, la sociología y el periodismo. Se estima que en la actualidad el 80 % de los contenidos en los medios de comunicación proceden del accionar de un relacionista público.​ Edward Bernays es considerado el fundador y primer teórico de la disciplina. Muchos de sus postulados y procedimientos tienen precedente en la investigación sobre el psicoanálisis que emprendiere el hermano de su madre, Sigmund Freud.
 • Les relations publiques sont l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, lobbys, syndicats, partis politiques, États) et par des groupements d'intérêts, pour communiquer leurs réalisations, promouvoir leur image de marque, manipuler l'information pour par exemple susciter de la sympathie à leur égard à l'extérieur et/ou favoriser les bonnes relations à l'intérieur. Cette propagande (ancien nom des relations publiques modifié en 1919 par Edward Bernays qui lui trouvait une consonance trop négative) se fait en général de façon plus personnalisée en intervenant par le biais de relais (système ou organisation qui fait le lien entre deux ou plusieurs agents partageant le même objectif et qui est utilisé dans une large variété de domaines).
 • Public relations (často uváděné pod zkratkou PR [čteno pí ár], toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“, ve starší prvorepublikové terminologii byl využíván pojem "vševztahovství") jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. Public relations je součástí komunikačního mixu, který dále obsahuje reklamu, osobní prodej, přímý marketing a podporu prodeje. Celý komunikační mix je součástí marketingového mixu. PR má značné rozdíly oproti reklamě. Zatímco reklama se snaží hlavně o krátkodobý prodej určitého produktu nebo služby, PR se soustředí na dlouhodobé cíle jako je image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami. Reklama i PR působí na širokou veřejnost, ale reklama pro svou komunikaci s veřejností využívá zásadně masových médií (televize, tisk, rozhlas, internet, venkovní reklama), zatímco PR komunikuje i jinými prostředky. V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí zejména zaměstnanci organizace. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost. PR tak obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house), nebo k tomu určené PR či komunikační agentury. V České republice agentury a in-house týmy sdružuje APRA (Asociace Public Relations), jednotliví profesionálové se sdružují v PR Klubu.
 • Public relations (PR) (ungefär "omvärldsrelationer") är ett engelskt lånord i svenskan. Hur pr-industrin ska definieras är omtvistat, men brett föreligger två perspektiv: Enligt vissa är public relations en kommunikationsteknik inom vilka meddelanden riktas mot befolkningen för att tjäna intressen vilka gynnar de som anlitar pr-strateger, så som politiker, företag, och så vidare. Dessa tenderar att betona hur det inte föreligger någon väsentlig skillnad på public relations och propaganda då båda ämnar till att manipulera befolkningen och skapa samtycke till rådande förhållanden. Enligt andra skapar pr-industrin främjande åtgärder som syftar till att "så etiskt som möjligt hantera anseendet och förtroendet för en person eller en organisation". Fältet anses grundat av Edward Bernays och Ivy Lee. Fältet är mycket brett och omfattar flera yrkesgrupper som specialiserat sig på att bistå de personer eller organisationer som vill förstärka sitt renommé eller varumärke. Benämningen PR-byrå är inte lika vanlig i Sverige som i exempelvis engelskspråkiga länder, men om man ber en reklambyrå beskriva vad de gör så skulle de beskriva detsamma. Det är därför inte lämpligt att begränsa definitionen av PR till enbart publicitet, reklam eller marknadsföring, till enbart myndigheters agerande och kommunikation med allmänheten och massmedia när ett giftutsläpp eller någon annan krissituation föreligger, till enbart valpropaganda, eller till de multipla PR-effekter som ett nobelpris för med sig för nobelpristagaren, hennes forskningsområde, hennes forskningsenhet, hennes hemstad och hemland, för Sverige, för Stockholm, för den svenske kungen, för kungens familjemedlemmar, för politiker och andra som "måste synas" som deltar vid den TV-sända nobelmiddagen, för artister som uppträder under nobelfesten, för det kök som lagat maten, osv. Organisationer som aktivt satsar på PR ser till att viktiga delar av publiken (till exempel opinionsbildare, beslutsfattare, väljare, investerare, kunder, klienter eller ägare) har tillgång till främst den information som ger dem den bild av organisationen som den själv önskar att sprida. Enligt en amerikansk undersökning fanns det i USA 2013 fyra gånger fler än journalister.
 • 公共关系(英語:Public Relations),或称公众关系、機構傳訊,通常簡稱PR或公关,是指有关著名人物、商业机构、政府、非牟利机构等各种组织,通过运用各种信息传播方式与其内外公众进行双向沟通,在组织与公众之间建立相互了解和依赖的关系,以树立良好组织形象的活动。通过公共关系活动,组织可以改善与公众的关系、增进公众对其了解、理解、信任和支持,从而促进组织目标的实现。
 • パブリック・リレーションズ(英語: Public Relations; PR)は、主体と公衆の望ましい関係を構築・維持する営みである。 個人や組織(国家・企業・団体など)は社会の様々な人々をステークホルダーとして持つ。個人・組織の目標を達成するためには彼らと良好な関係を築くことが不可欠である。この公衆(パブリック)に対して情報・意見を双方向に伝え受け入れながら、望ましい関係(リレーションズ)を構築し維持することがパブリック・リレーションズである。 自身に対して理解や信頼を獲得しようとする目的で行われる広報活動または宣伝活動を含む概念で、多くの場合頭文字の「PR(ピーアール)」や「PR活動」と呼ばれる。
 • Зв'язки з громадськістю, також піар (англ. public relations, PR) — діяльність, спрямована на досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею. У вузькому розумінні — це систематична діяльність компанії, що спрямована на зміну переконань, ставлення, думок та поведінки різних груп людей (цільової аудиторії) стосовно компанії, її продуктів, послуг, а також конкретних проблем, ідей та дій. PR водночас може бути достатньо оперативним інструментом комунікаційної стратегії компанії, реалізуючи довгострокові задачі зі: * створення та підтримки корпоративної репутації компанії, * налагодження необхідних контактів, * переконання конкретних цільових груп. Особливою формою зв'язків з громадськістю є лобіювання, під яким прийнято розуміти процес легітимного впливу на чітко визначені законом органи влади, а також на їх посадових і службових осіб з боку зареєстрованих та акредитованих у встановленому порядку осіб з метою закріплення власних інтересів чи інтересів третіх осіб (замовників) у нормативно-правових актах, що приймаються. Лобіювання пройшло шлях від корупційної практики до законодавчо врегульованої форми зв'язків громадськості з владою.
 • Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji. Nazwą powszechnie używaną w języku polskim jest również peer, piar lub pijar, który jest zgłoskową realizacją pierwszych liter PR.
 • Publikaj rilatoj (laŭ traduko el la angla) aŭ pli klare publika informado signifas la rilatojn inter organizoj aŭ unuopuloj unuflanke kaj la publiko aliflanke. (Kelklande oni mallongigas al PR.) La organizoj povas esti entreprenoj, asocioj, institucioj, ŝtataj instancoj ks.; la unuopuloj estas ekzemple politikistoj, aktoroj aŭ verkistoj. La publikajn rilatojn flegas la organizo aŭ la unuopulo (aŭ agentejo por ili) por atingi pozitivan bildon en la publiko pri produkto, servo aŭ ideo.
 • Public relations (PR) is the practice of managing and disseminating information from an individual or an organization (such as a business, government agency, or a nonprofit organization) to the public in order to affect their public perception. Public relations (PR) and publicity differ in that PR is controlled internally, whereas publicity is not controlled and contributed by external parties. Public relations may include an organization or individual gaining exposure to their audiences using topics of public interest and news items that do not require direct payment. The exposure mostly is media-based. This differentiates it from advertising as a form of marketing communications. Public relations aims to create or obtain coverage for clients for free, also known as earned media, rather than paying for marketing or advertising also known as paid media. But in the early 21st century, advertising is also a part of broader PR activities. An example of good public relations would be generating an article featuring a PR firm's client, rather than paying for the client to be advertised next to the article. The aim of public relations is to inform the public, prospective customers, investors, partners, employees, and other stakeholders, and ultimately persuade them to maintain a positive or favorable view about the organization, its leadership, products, or political decisions. Public relations professionals typically work for PR and marketing firms like (like Establish PR), businesses and companies, government, and public officials as public information officers and nongovernmental organizations, and nonprofit organizations. Jobs central to public relations include account coordinator, account executive, account supervisor, and media relations manager. Public relations specialists establish and maintain relationships with an organization's target audience, the media, relevant trade media, and other opinion leaders. Common responsibilities include designing communications campaigns, writing press releases and other content for news, working with the press, arranging interviews for company spokespeople, writing speeches for company leaders, acting as an organization's spokesperson, preparing clients for press conferences, media interviews and speeches, writing website and social media content, managing company reputation (crisis management), managing internal communications, and marketing activities like brand awareness and event management. Success in the field of public relations requires a deep understanding of the interests and concerns of each of the company's many stakeholders. The public relations professional must know how to effectively address those concerns using the most powerful tool of the public relations trade, which is publicity.
 • Relações Públicas é o conjunto de atividades informativas, coordenadas de modo sistemático, relacionadas ao intercâmbio de informações entre um indivíduo, organização (público ou privada), ou uma organização não governamental e seu público. Como ciência abarca o conhecimento científico que explica, prevê e controla o exercício de poder no sistema entre as organizações e seus públicos. Como atividade, desempenha o exercício da administração da função política organizacional. Sendo assim, Relações Públicas é a administração da função política, da comunicação e do conflito. Em Assembleia Mundial, aprovada por 33 países, foi definido que o exercício de Relações Públicas requer ação planejada com apoio na pesquisa, na comunicação sistemática e na participação programada a fim de elevar o nível de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma entidade e os grupos sociais a ela vinculados. Portanto, cabem às Relações Públicas promoverem o desenvolvimento recíproco entre as entidades e as comunidades as quais elas pertencem. Relações-públicas (grafado com o hífen) designa a profissão e o profissional desta atividade.
 • Public relations (pr) of publieke relaties is het beheren en verspreiden van informatie over een individu of een organisatie om de publieke perceptie ervan te beïnvloeden. Daartoe wordt gebruikgemaakt van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren of te beïnvloeden met behulp van persberichten, advertenties, promoties en speciale gebeurtenissen. Aan de andere kant heeft pr ook een signaalfunctie om trends en zaken uit de buitenwereld op te merken en ernaar te handelen.
 • Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan eksposur ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik, dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu tentang hal itu, kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi, memenangkan penghargaan industri, bekerja sama dengan pers, dan komunikasi karyawan. Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi.
 • العلاقات عامة (PR) هي توجيه الرأي العام نحو منتجك من خلال مشاريع إلكترونية أو غير إلكترونية، أو عرض منتج ما لجمهور معيّن وخلق هالة إيجابية حوله، ويمكن أن نعرّف العلاقات العامة بأنها الجهاز الذي يربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي. وقد ازدادت فاعلية هذا الجهاز كنتيجة للتقدم التكنولوجي وظهور وسائل الإعلام الرقابية والاجتماعية والتغيير المستمر للعالم، وقد زاد الطلب عليه وتعظمت حاجة الجمهور له، على الرغم من عدم وجود ما يكفي من شركات العلاقات العامة التي تلبّي حاجة الجمهور، حيث تقوم العلاقات العامة بنقل صورة للأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة أو المؤسسة للجمهور وتلبي حاجة الجمهور للحصول على تلك المعلومات.
 • Harreman Publikoak gizarte zientzietan aplikatzen den artea da, eta bere helburua gizartearen interes publikoa eta pribatua batzea da. Horretarako, komunikazio korronteak sustatzen dituzte, antolakundearen publiko ezberdinen konfiantza eta sinesgarritasuna lortzeko antolakundearekiko. Harreman Publikoek (HHPP) kontuan izan behar dute morala eta etika, horiek barik profesionalen lanak ez baitu zentzurik. Enpresaren barnean interes propioa bilatzen denean HPko adituak dira gizartearenganako etika mantentzen dutenak, eta horrela lortzen du komunikazioa. Bestalde, beste hainbat funtzio ere baditu giza-zientzia honek (lan osoan zehar azalduko direnak), eta funtsezkoena komunikazio sistema da; HPak komunikatzeko tresna dira enpresarentzat, eta izen ona lortzen eta mantentzen laguntzen dute; eragina dute gizarteak erakundearekiko duen iritzian. Hala ere, badaude zenbait eragozpen: zaila bada ere, Harreman Publikoek enpresa baten komunikazio ekintzetan proaktibo izaten dakite; horrek esan nahi du arazoa konpontzeko garaian lehenagotik pentsatua izan denez, krisia ekiditeko edota konpontzeko erraztasunak daudela, lana aldez aurretik egin delako: krisiak aurrikusi egiten dira, egoerak irudikatzen dira badaezpada ere. Hiru aspektuetan pertsuasiorako bidea bilatzen da, eta publikoak biribil batetik bestera bideratu nahi dira, enpresaren helburua bete dadin. * Kognitiboa: publikoak enpresaren produktua ezagutzen du eta badaki zer den. * Afektiboa: produktua zer den jakin ondoren, iritzi bat sortzen du pertsona bakoitzak produktuaren inguruan. Enpresak jarrera positiboa bilatzen dute pertsonengan hurrengo pausoan emaitza positiboa izan dadin. * Konatiboa: pertsonak produktuari buruz duen iritziaren arabera, produktua eskuratu nahiko du edo ez. Emaitza negatiboa baldin bada, enpresek ahaleginak egiten dituzte berriz ere hasieratik hasteko eta prozesu osoa modu positiboan bete dadin.
 • Öffentlichkeitsarbeit, synonym Public Relations [ˌpʌblɪk rɪˈleɪʃənz], kurz PR oder selten auch ÖA, ist ein weit gefasster Begriff für das Management der öffentlichen Kommunikation von Organisationen gegenüber ihren externen und internen Teilöffentlichkeiten bzw. Anspruchsgruppen. Als Organisation werden unter anderem Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Behörden, Parteien und NGOs bezeichnet. Besonders in neueren Publikationen wird unter Bezugnahme auf die Organisationstheorie PR als Teilbereich einer übergeordneten Organisationskommunikation verstanden. Beziehen sich die Kommunikationsaktivitäten nur auf die Organisationsform Unternehmen, wird von Unternehmenskommunikation gesprochen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit amtlicher Stellen spricht man von regierungsamtlicher Öffentlichkeitsarbeit.
 • Les relations publiques sont l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, lobbys, syndicats, partis politiques, États) et par des groupements d'intérêts, pour communiquer sur leurs réalisations, promouvoir leur image de marque, manipuler l'information pour entretenir ou améliorer leur notoriété et leur réputation et produire du consentement pour par exemple susciter de la sympathie à leur égard à l'extérieur et/ou favoriser les bonnes relations à l'intérieur. Le mot qui désignait autrefois ces activité était propagande, mais en raison d'une connotation et consonance trop négatives, il a été remplacé en 1919 par l'expression plus neutre de relations publiques, à l'initiative d'Edward Bernays pour désigner des relations généralement plus personnalisées et/ou intervenant via des relais (système ou organisation reliant deux ou plusieurs agents pour un même objectif, utilisé dans une large variété de domaines), incluant le churnalisme et l'utilisation des influenceurs en ligne, depuis l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux.
 • Is éard atá i gceist le caidreamh poiblí (CP) ná an cleachtas maidir le faisnéis a bhainistiú agus a scaipeadh ó dhuine aonair nó ó eagraíocht (amhail gnó, gníomhaireacht rialtais, nó eagraíocht neamhbhrabúis) don phobal chun tionchar a imirt ar a n-aireachtáil phoiblí. Tá difríocht idir caidreamh poiblí (CP) agus poiblíocht sa mhéid is go ndéantar an CP a rialú go hinmheánach, ach nach bhfuil an phoiblíocht á rialú agus ní chuireann páirtithe seachtracha léi.
 • PR(피알) 또는 퍼블릭 릴레이션스(Public Relations →대중 관계, 공중 관계)는 정부, 정당, 기업, 개인 등의 마케팅 주체가 대중(공중)과의 호의적인 관계를 위해 하는 모든 활동을 지칭한다. 마케팅 주체가 대중 매체를 이용하여 마케팅 활동을 하는 홍보(弘報)는 PR의 수단이다. 마케팅 주체는 현대 사회에서 가장 영향력 있는 정치 집단이자 소비 집단인 대중에게 호의를 얻기 위해 여러 가지 활동을 펼치는데, 기업이 직접적인 이익이 없어 보이는 자선 행사를 주최하거나 비영리 단체에 기부금을 납부하거나 또는 단체 봉사 활동을 실시하는 것도 모두 대중의 호의를 얻기 위한 행동이다. PR이란 정치적, 사회적, 생태적, 도덕적 결과를 기대하여 기업에 이익이 되는 커뮤니케이션 활동이다. PR의 목적은 정치적, 사회적, 생태적, 도덕적 결과에 부정적인 영향과 긍정적인 영향을 끼치지 않는 이해 집단을 설득하는 것이다.
 • Public relations (PR) is the practice of managing and disseminating information from an individual or an organization (such as a business, government agency, or a nonprofit organization) to the public in order to influence their perception. Public relations and publicity differ in that PR is controlled internally, whereas publicity is not controlled and contributed by external parties. Public relations may include an organization or individual gaining exposure to their audiences using topics of public interest and news items that do not require direct payment. The exposure mostly is media-based. This differentiates it from advertising as a form of marketing communications. Public relations aims to create or obtain coverage for clients for free, also known as earned media, rather than paying for marketing or advertising also known as paid media. But in the early 21st century, advertising is also a part of broader PR activities. An example of good public relations would be generating an article featuring a PR firm's client, rather than paying for the client to be advertised next to the article. The aim of public relations is to inform the public, prospective customers, investors, partners, employees, and other stakeholders, and persuade them to maintain a positive or favorable view about the organization, its leadership, products, or political decisions. Public relations professionals typically work for PR and marketing firms, businesses and companies, government, and public officials as public information officers and nongovernmental organizations, and nonprofit organizations. Jobs central to public relations include internal positions such as public relations coordinator, public relations specialist, public relations manager, and outside agency positions such as account coordinator, account executive, account supervisor, and media relations manager. Public relations specialists establish and maintain relationships with an organization's target audience, the media, relevant trade media, and other opinion leaders. Common responsibilities include designing communications campaigns, writing press releases and other content for news, working with the press, arranging interviews for company spokespeople, writing speeches for company leaders, acting as an organization's spokesperson, preparing clients for press conferences, media interviews and speeches, writing website and social media content, managing company reputation (crisis management), managing internal communications, and marketing activities like brand awareness and event management. Success in the field of public relations requires a deep understanding of the interests and concerns of each of the company's many stakeholders. The public relations professional must know how to effectively address those concerns using the most powerful tool of the public relations trade, which is publicity.
 • Relações Públicas é o conjunto de atividades informativas e coordenadas relacionadas ao intercâmbio de informações entre a população ou um determinado público e uma organização privada, pública ou não governamental. A atividade de RP se utiliza de todo conhecimento científico que visa explicar, prever ou controlar o exercício de poder no sistema entre instituições e seus públicos. Como atividade, desempenha o exercício da administração da função política organizacional. Por isso, para alguns autores, Relações Públicas é a administração da função política, da comunicação e do conflito. Em Assembleia Mundial, aprovada por 33 países, foi definido que "o exercício de Relações Públicas requer ação planejada com apoio na pesquisa, na comunicação sistemática e na participação programada a fim de elevar o nível de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma entidade e os grupos sociais a ela vinculados." Portanto, cabem às Relações Públicas promoverem o desenvolvimento recíproco entre as entidades e as comunidades as quais elas pertencem. Relações-públicas (grafado com o hífen) designa a profissão e o profissional desta atividade.
 • Свя́зи с обще́ственностью, PR (англ. Public Relations — публичные отношения, связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественное взаимодействие; сокращённо: PR — пи-ар) — технологии создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации — фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. В широком смысле — управление общественным мнением, выстраивание взаимоотношений общества и государственных органов или коммерческих структур, в том числе для объективного осмысления социальных, политических или экономических процессов. Как и в любой деятельности связанной с коммуникацией, в пиар есть объект и субъект. В своей работе «Паблик рилейшнз в системе социального управления» М. А. Шишкина[значимость факта?] вводит следующие определения: * Базисный субъект PR — это та организация, на решение проблемы которой направлена PR-кампания. * Технологический субъект — это PR-структура, планирующая и реализующая кампанию. Технологический субъект может быть внутренним (собственная PR-служба) и внешним (PR-агентство). * Объектом PR-кампании является сознание и поведение членов целевых аудиторий организации, функционирующих в рамках конкретной проблемной ситуации. "Объект выбирается в зависимости от целей, которые преследует субъект связей с общественностью. В каждом конкретном случае субъект выбирает "свою" общественность. Например, для PR-акции, направленной на повышение имиджа вуза и повышение конкурса среди абитуриентов, своей общественностью являются учащиеся выпускных классов и их родители. Объектом связей с общественностью могут являться и органы власти, и общественные организации (например, профессиональные союзы и объединения), политические партии, и общественные фонды и движения, и средства массовой информации, и население какого-либо города, поселка и т.д.". Исторически пропаганда и связи с общественностью начинали развиваться как одно и то же. По этой причине связи с общественностью нередко приравниваются к пропаганде. В последующем связи с общественностью ассоциировались с этичными практиками налаживания связей с общественностью, в то время как пропаганда — с неэтичными практиками, больше свойственными тоталитарным режимам. Тем не менее, компании часто прибегают к пропаганде, выходя за рамки связей с общественностью, для достижения своих целей.
 • Public relations (často uváděné pod zkratkou PR [čteno pí ár], toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“, ve starší prvorepublikové terminologii byl využíván pojem "vševztahovství") jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. Postavení Public Relations v marketingovém a komunikačním mixu Public relations je součástí komunikačního mixu, který dále obsahuje reklamu, osobní prodej, přímý marketing a podporu prodeje. Celý komunikační mix je součástí marketingového mixu. PR má značné rozdíly oproti reklamě. Zatímco reklama se snaží hlavně o krátkodobý prodej určitého produktu nebo služby, PR se soustředí na dlouhodobé cíle jako je image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami. Reklama i PR působí na širokou veřejnost, ale reklama pro svou komunikaci s veřejností využívá zásadně masových médií (televize, tisk, rozhlas, internet, venkovní reklama), zatímco PR komunikuje i jinými prostředky. V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí zejména zaměstnanci organizace. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost. PR tak obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house), nebo k tomu určené PR či komunikační agentury. V České republice agentury a in-house týmy sdružuje APRA (Asociace Public Relations), jednotliví profesionálové se sdružují v PR Klubu.
 • Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – budowanie i utrzymywanie wzajemnie korzystnych relacji podmiotu z jego otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Działania public relations ukierunkowane są na wizerunek, akceptację i przychylność wobec osoby lub organizacji. Wizerunek kształtuje się na bazie wspomnianych relacji i komunikowanych do otoczenia prawdziwych informacji. Nazwą powszechnie używaną w języku polskim jest również peer, piar lub pijar, który jest zgłoskową realizacją pierwszych liter PR.
Faceted Search & Find service v1.17_git55 as of Mar 01 2021


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Mar 14 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (7 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software